SỬ DỤNG TRÒ CHƠI NGÔN NGỮ ĐỂ NÂNG CAO ĐỘNG LỰC HỌC TỪ VỰNG TIẾNG ANH CỦA HỌC SINH TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP TẠI TRUNG TÂM ANH NGỮ POPODOO THÀNH PHỐ BẮC NINH | Lệ | TNU Journal of Science and Technology

SỬ DỤNG TRÒ CHƠI NGÔN NGỮ ĐỂ NÂNG CAO ĐỘNG LỰC HỌC TỪ VỰNG TIẾNG ANH CỦA HỌC SINH TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP TẠI TRUNG TÂM ANH NGỮ POPODOO THÀNH PHỐ BẮC NINH

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 20/03/23                Ngày hoàn thiện: 31/03/23                Ngày đăng: 31/03/23

Các tác giả

1. Nguyễn Thị Nhật Lệ, Trung tâm Ngoại ngữ Popodoo, thành phố Bắc Ninh
2. Lê Thị Thu Hương Email to author, Trường Đại học Sư phạm – ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Bài báo này nghiên cứu việc sử dụng các trò chơi ngôn ngữ để tăng động cơ học từ vựng của học sinh trình độ sơ cấp tại Trung tâm Anh ngữ Popodoo, thành phố Bắc Ninh. Các trò chơi ngôn ngữ đã được áp dụng trong 15 tuần trong giờ học tiếng Anh của 40 học sinh trình độ sơ cấp. Công cụ nghiên cứu bao gồm khảo sát, phỏng vấn và quan sát lớp học được sử dụng để thu thập dữ liệu và phân tích. Kết quả thu được đã khẳng định tác động tích cực của trò chơi ngôn ngữ đối với động cơ và tiến độ học từ vựng của học sinh, trong đó động lực tăng lên rõ rệt so với trước khi trò chơi được áp dụng vào bài học. Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng các sinh viên có thái độ rất tích cực đối với các trò chơi trong các bài học từ vựng.

Từ khóa


Trò chơi ngôn ngữ; Động lực; Học từ vựng; Học sinh trình độ sơ cấp; Trung tâm tiếng Anh Popodoo

Toàn văn:

PDF (English)

Tài liệu tham khảo


[1] C. H. T. Wong and M. M. Yunus, “Board Games in Improving Pupils’ Speaking Skills: A Systematic Review,” Sustainability, vol. 13, no. 16, 2021, Art. no. 8772, doi: 10.3390/su13168772.

[2] M. McCarthy, Vocabulary. Oxford: Oxford University Press, 1990.

[3] J. Harmer, The Practice of English Language Teaching. London: Longman Group UK Ltd, 1991.

[4] E. Hatch and S. Brown, Vocabulary, Semantics, and Language Education. New York: Cambridge University Press, 1995.

[5] S. Nahid and K. Zahra, “On the Effect of Playing Digital Games on Iranian Intermediate EFL Learners’ Motivation toward Learning English Vocabularies,” International Conference on Current Trends in ELT, Procedia - Social and Behavioral Sciences, vol. 98, pp. 1738-1743, 2014, Published by Elsevier Ltd, doi: 10.1016/j.sbspro.2014.03.601.

[6] T. T. H. Nguyen, “Learning vocabulary through games,” Asian EFL Journal, vol. 3, pp. 77-89, 2003.

[7] A. S. Hornby, Oxford Advanced Learner’s Dictionary of current English.[ Oxford, England: Oxford University Press, 1995.

[8] Y. Y. Mei and J. Y. Jing, The importance of using games in EFL classrooms. Daejin University ELT Research Paper, 2000.

[9] J. McCallum, 101 Word Games. Oxford University Press: Oxford, 1980.

[10] A. Deesri, “Games in the ESL and EFL class,” The Internet TESL Journal, vol. 8, no. 9, pp. 1-5, 2002.

[11] O. S. Neyadi, “The Effects of Using Games to Reinforce Vocabulary Learning. Journal of Semantic Scholar,” Journal of Applied Linguistics and Language Research, Corpus ID: 59822151, 2007. [Online]. Available: https://www.semanticscholar.org/paper/The-Effects-of-Using-Games-to-Reinforce-Vocabulary-Neyadi/e14b59cd8c1366d6752321b6fc108b1060733ca4. [Accessed January 15, 2023].

[12] P. Tunchalearnpanih, Using Games on P.6 Students’ Vocabulary Learning. Thailand: Srinakharinwirot University (SWU), 2012.

[13] R. Li, “Does Game-Based Vocabulary Learning APP Influence Chinese EFL Learners’ Vocabulary Achievement, Motivation, and Self-Confidence?” SAGE Open, pp. 1-12, January-March 2021, doi: 10.1177/21582440211003092.

[14] E. Akdogan, “Developing vocabulary in game activities andgame materials,” Journal of Teaching and Education, vol. 7, no. 1, pp. 31-64, 2017.

[15] J. Harmer, The practice of English language teaching, 3rd ed. Cambridge, UK: Longman, 2001.

[16] A. Wright, D. Betteridge, and M. Buckby, Games for language learning, 2nd ed. Cambridge: Cambridge University Press, 1984.

[17] J. Arnold, Affect in language learning. Cambridge: Cambridge University Press, 2000.

[18] A. Perveen, “Effectiveness Of Language Games in Second Language Vocabulary Acquisition,” Science International (Lahore), vol. 28, no. 1, pp. 633-637, 2016.

[19] J. M. Keller, Development of Two Measures of Learner Motivation. Florida: Florida States University, 2006.

[20] B. Dick, “Action research,” International Journal of Action Research, vol. 3, no. 1+2, pp. 149-167, 2002.

[21] J. McNiff, Action Research for Professional Development: Concise Advice for New (and Experienced) Action Researchers. Dorset, September 2010.

[22] R. A. Schmuck, Practical Action Research for Change. Illinois: Skylight Professional Devolpment, 1997.

[23] J. Skytt, Action research guide for Alberta teachers. Edmonton, Alberta: Alberta Teachers’ Association Group, 2000.

[24] S. Kemmis and R. McTaggart, The action research planner, 3rd ed. Geelong: Deakin University, 1988.
DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.7554

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved