MỘT SỐ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC LỖI SAI TRONG KỸ NĂNG BẮN SÚNG TIỂU LIÊN AK CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG | Minh | TNU Journal of Science and Technology

MỘT SỐ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC LỖI SAI TRONG KỸ NĂNG BẮN SÚNG TIỂU LIÊN AK CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 20/03/23                Ngày hoàn thiện: 30/04/23                Ngày đăng: 30/04/23

Các tác giả

1. Trịnh Đức Minh, Trường Đại học Nha Trang
2. Bùi Thị Ngọc Oanh Email to author, Trường Đại học Nha Trang

Tóm tắt


Trong luyện tập bắn súng tiểu liên AK, sinh viên trường Đại học Nha Trang thường mắc các lỗi sai cơ bản về kỹ thuật, ngắm bắn và một số lỗi sai khác. Vì vậy, khi kiểm tra đánh giá kết quả sinh viên thường đạt điểm thấp và nhiều em thường không bắn trúng mục tiêu. Điều này làm ảnh hưởng đến kết quả học tập ở học phần thực hành. Mục đích của bài báo này là khảo sát các lỗi sai thường gặp khi bắn súng AK và tìm hiểu biện pháp sửa lỗi sai cải thiện kỹ năng bắn súng AK như thế nào. Đối tượng nghiên cứu là 400 sinh viên chuyên ngành quản trị khách sạn và 118 sinh viên lớp đối chứng 62.QTKS-3 (61 sinh viên) và lớp thực nghiệm 62.QTKS-1 (57 sinh viên). Bài viết sử dụng phương pháp nghiên cứu định tính (phỏng vấn sâu cá nhân) và phương pháp định lượng (khảo sát trực tuyến, và so sánh kết quả bắn súng). Kết quả nghiên cứu cho thấy sau khi sửa lỗi sai thành tích bắn súng của sinh viên lớp thử nghiệm ngày càng tốt hơn, và kỹ năng bắn súng tiểu liên AK ngày càng được hoàn thiện. Giảng viên trung tâm Quốc phòng sẽ áp dụng biện pháp sửa lỗi vào việc huấn luyện nhằm nâng cao thành tích học tập và kỹ năng bắn súng tiểu liên AK của sinh viên.


Từ khóa


Bắn súng; Súng tiểu liên AK; Lỗi sai; Biện pháp khắc phục; Giáo dục quốc phòng - an ninh

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1] Government, Decree number 116/2007/NĐ-CP dated in July 10, 2007 on National Defence and Security Education, Article 2, p. 1, 2007.

[2] Ministry of Education and Training, Circular number 05/2020/TT-BGDĐT dated on March 18, 2020 on “Promulgating the National Defense and Security Education Program in pedagogical highs schools, pedagogical colleges and higher education institutions,” p. 1, 2020.

[3] X. T. Trinh, “Training Some Skills in Learning and Practising Shooting AK submachine guns,” Journal of Education, Special Edition in March 2015, vol. 3, p. 176, 2015.

[4] M. H. Ha, “Some Solutions to Synchronize the Teaching of techniques of Shooting AK submachine guns for Students in Centres for National Defense and Security Education,” Vietnam Journal of Education, vol. 421, no. 56, pp. 47-49, 2018.

[5] T. L. Lê.

[6] X. T. Trinh, “Some Renovation of Teaching Methods for the subject “General Military, Tactics and Techniques of Shooting the AK Rifles” of the Military Department, Centre for National Defense and Security, Hồng Đức University,” Journal of Education, Special Edition, vol. 2, no. 265, pp. 237-239, May 2018.

[7] Ministry of Education and Training, Textbook of National Defense and Security Education. Education Publishing House, vol. 2, p. 209, 2008.

[8] V. T. Nguyen, “Teaching Willpower to learning to shoot the AK-47,” Journal of Science of HNUE, vol. 58, no. 10, pp. 147-151, 2013.

[9] Department of National Defense and Security Education – Ministry of Education and Training, Training materials for managers and lecturers teaching the subject of National Defense and Security Education at pedagogical colleges and higher education establishments, Centre for National Defense and Security Education, p. 43, 2020.

[10] M. Nguyen, “MBT-0 shooting training equipment,” People’s Army Newspaper, June 30, 2012. [Online]. Available: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/thiet-bi-ban-tap-mbt-0-439771. [Assess March 19, 2023].
DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.7573

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved