BÙ NHIỄU TỔNG CHO HỆ ĐIỆN CƠ BẰNG ĐIỀU KHIỂN HUẤN LUYỆN TRUYỀN THẲNG | Lộc | TNU Journal of Science and Technology

BÙ NHIỄU TỔNG CHO HỆ ĐIỆN CƠ BẰNG ĐIỀU KHIỂN HUẤN LUYỆN TRUYỀN THẲNG

Thông tin bài báo

Ngày đăng: 05/01/18

Các tác giả

1. Đàm Bảo Lộc Email to author, Trường Cao đẳng Công nghiệp Thái Nguyên
2. Nguyễn Duy Cương, Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp - ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Bài báo đề xuất phương pháp xác định nhiễu tổng cho hệ điện cơ dựa trên khai triển chuỗi Taylor và bù nhiễu tổng bằng phương pháp huấn luyện truyền thẳng. Kết quả nghiên cứu  được áp dụng vào hệ thống Twin Rotor Multi-Input Multi-Output System (TRMS). TRMS là hệ thống phi tuyến với sự xen kênh đáng kể, có hai đầu vào và hai đầu ra. Bộ điều khiển thiết kế cho TRMS có hai vòng điều khiển: vòng điều khiển feedback và vòng điều khiển huấn luyện truyền thẳng. Nhiễu tổng của hệ thống được bù bằng phương pháp huấn luyện truyền thẳng dựa trên MRAS còn những thành phần nhỏ không được được bù cùng với các nhiễu (ở bên trong và bên ngoài) sẽ được bộ điều khiển PID thực hiện. Các kết quả mô phỏng cho hệ TRMS cho thấy khả năng ứng dụng của phương pháp trong thực tế.

Từ khóa


Nhiễu tổng; Chuỗi Taylor; Điều khiển huấn luyện truyền thẳng; MRAS; PID; TRMS

Toàn văn:

PDF

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved