KỸ THUẬT CHATBOT ỨNG DỤNG HỆ CHUYÊN GIA CHO BÀI TOÁN CHẨN ĐOÁN BỆNH TỰ ĐỘNG | Điệp | TNU Journal of Science and Technology

KỸ THUẬT CHATBOT ỨNG DỤNG HỆ CHUYÊN GIA CHO BÀI TOÁN CHẨN ĐOÁN BỆNH TỰ ĐỘNG

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 18/04/19                Ngày đăng: 16/05/19

Các tác giả

Nguyễn Thị Bích Điệp Email to author, Đại học CNTT&TT - Đại học Thái Nguyên

Tóm tắt


Chatbot là một ứng dụng hỗ trợ tương tác trong rất nhiều lĩnh vực như công nghệ, y tế, kinh doanh, v.v... Chatbot ngày càng được sử dụng đặc biệt cho các ứng dụng chăm sóc sức khỏe. Các chatbot y tế là những hệ thống trí tuệ nhân tạo rất hữu ích trong vấn đề hỗ trợ chẩn đoán bệnh. Bài báo này trình bày một phương pháp xây dựng hệ chuyên gia với cơ sở tri thức là tri thức chuyên gia về một số bệnh nhiệt đới. Từ đó dùng kỹ thuật lập trình xây dựng một chatbot sử dụng hệ chuyên gia để chẩn đoán bệnh tự động

Từ khóa


Chatbot; hệ chuyên gia; chẩn đoán bệnh tự động;

Toàn văn:

PDF

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved