ỨNG DỤNG PHẦN MỀM ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT TỰ ĐỘNG WRITE&IMPROVE ĐỂ NÂNG CAO KỸ NĂNG VIẾT TIẾNG ANH CỦA HỌC SINH CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN: MỘT NGHIÊN CỨU TẠI TỔ CHỨC LỚP HỌC CẦU VỒNG | Sơn | TNU Journal of Science and Technology

ỨNG DỤNG PHẦN MỀM ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT TỰ ĐỘNG WRITE&IMPROVE ĐỂ NÂNG CAO KỸ NĂNG VIẾT TIẾNG ANH CỦA HỌC SINH CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN: MỘT NGHIÊN CỨU TẠI TỔ CHỨC LỚP HỌC CẦU VỒNG

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 08/04/23                Ngày hoàn thiện: 27/04/23                Ngày đăng: 27/04/23

Các tác giả

Nguyễn Phúc Sơn Email to author, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2, Việt Nam

Tóm tắt


Bài báo nghiên cứu ảnh hưởng của ứng dụng đánh giá bài viết tự động Write&Improve trong việc nâng cao kỹ năng viết tiếng Anh của học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Nghiên cứu này được thực hiện tại một lớp học vùng cao tại thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai thuộc tổ chức Lớp học Cầu Vồng. 30  học sinh trung học cơ sở là đối tượng tham gia nghiên cứu được chia thành 2 nhóm bằng nhau trong đó chỉ có nhóm thí nghiệm được ứng dụng Write&Improve để học kỹ năng viết. Các bài kiểm tra đầu vào và đầu ra của cả hai nhóm được thu thập và phân tích bởi phần mềm SPSS. Kết quả đã chứng minh rằng Write&Improve ảnh hưởng đáng kể đến khả năng viết của người tham gia đánh giá theo bốn tiêu chí phát triển theo Cambridge. Dựa trên các kết quả, bài báo cũng đề xuất các ứng dụng sư phạm. Để quan sát các kết quả quan trọng hơn, nghiên cứu trong tương lai có thể tập trung vào quy mô lớn hơn, các công cụ thay thế và khoảng thời gian dài hơn cũng như có thể khám phá các tiện ích khác của Write&Improve.


Từ khóa


Write&Improve; Kỹ năng viết tiếng Anh; Học sinh có hoàn cảnh khó khăn; Lớp học vùng cao; Bảng khảo sát

Toàn văn:

PDF (English)

Tài liệu tham khảo


[1] N. T. H. Hoang and T. A. Thi, "EFL Teachers’ Perceptions of Classroom Writing Assessment at High Schools in Central Vietnam," Theory and Practice in Language Studies, vol. 11, no. 10, pp. 1187-1196, 2021.

[2] M. A. Ghufron and F. Rosyida, "The role of Grammarly in assessing English as a Foreign Language (EFL) writing," Lingua Cultura, vol. 12, no. 4, pp. 395-403, 2018.

[3] K. Karpova, "Integration of “Write and Improve” AWE Tool into EFL at Higher Educational Establishment: Case Study," Celtic: A Journal of Culture, English Language Teaching, Literature and Linguistics, vol. 7, no. 2, pp. 137-150, 2020.

[4] M. Alharbi, "Exploring the Potential of Google Doc in Facilitating Innovative Teaching and Learning Practices in an EFL Writing Course," Innovation in Language Learning and Teaching, vol. 14, no. 3, pp. 227-242, 2019.

[5] Z. Zhang, "Engaging with Automated Writing Evaluation (AWE) Feedback on L2 Writing: Student Perceptions and Revisions," Assessing Writing, vol. 43, pp. 2-14, 2020.

[6] N. Hockly, "Automated Writing Evaluation," ELT Journal, vol. 73, no. 1, pp. 82-88, 2019.

[7] F. W. F. a. H. Huijser, "Write to improve: exploring the impact of an automated feedback tool on Bahraini learners of English," Learning and Teaching in Higher Education: Gulf Perspectives, vol. 15, no. 1, pp. 14-34, 2018.

[8] H. K. N. Vo and Q. T. Nguyen, "Applying Grammarly as an Online Grammar Checker Tool to Enhance Writing Skills for English-Major Students," A Survey on Teachers’ Perceptions of Their Emergency Remote English Teaching, 2021, p. 454.

[9] T. T. H. Pham, "An Investigation Into The Influences Of Online Learning Environments On English Foreign Language Students' Autonomy At The University Of Da Nang, Viet Nam," 2nd Kuala Lumpur International Conference on Education, Economics and Technology, 2020, p. 26.

[10] V. P. H. Pham and V. D. Tran, "The Effects of Vietnamese High School Teacher’s Utility of Google Forms on Eleventh Graders’ Grammatical Knowledge," AsiaCALL Online Journal, vol. 12, no. 4, pp. 30-45, 2021.

[11] N. K. Y. Lieu and H. Y. Phuong, "The Impacts of Edmodo App on EFL," International Journal of Science and Management Studies (IJSMS), vol. 4, no. 6, pp. 188-203, 2021.

[12] A. L. McGrath, A. Taylor, and T. A. Pychyl, "Writing Helpful Feedback: The Influence of Feedback Type on Students’Perceptions and Writing Performance," The Canadian Journal for the Scholarship of Teaching and Learning, vol. 2, no. 2, pp. 1-14, 2011.

[13] C. Palermo and J. Wilson, "Implementing Automated Writing Evaluation in Different Instructional Contexts: a Mixed-methods Study," Journal of Writing Research, vol. 12, no. 1, pp. 63-108, 2020.
DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.7698

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved