KIỂM ĐỊNH SỰ KHÁC BIỆT GIỮA THAM QUAN LẦN ĐẦU VÀ TÁI THAM QUAN ĐIỂM ĐẾN ĐÀ NẴNG – NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP KHÁCH DU LỊCH NỘI ĐỊA | Vinh | TNU Journal of Science and Technology

KIỂM ĐỊNH SỰ KHÁC BIỆT GIỮA THAM QUAN LẦN ĐẦU VÀ TÁI THAM QUAN ĐIỂM ĐẾN ĐÀ NẴNG – NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP KHÁCH DU LỊCH NỘI ĐỊA

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 18/04/23                Ngày hoàn thiện: 15/06/23                Ngày đăng: 15/06/23

Các tác giả

Nguyễn Xuân Vinh Email to author, Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng

Tóm tắt


Theo các nhà nghiên cứu, có nhiều yếu tố khác nhau ảnh hưởng đến việc tham quan và quay trở lại một điểm du lịch nào đó. Mục đích của bài báo là để kiểm định liệu có sự khác biệt hay không trong sự hài lòng giữa nhóm du khách nội địa tham quan và tái tham quan Đà Nẵng và tìm câu trả lời cho câu hỏi “điều gì khiến họ lựa chọn hay quay lại?”. Về phương pháp, một bảng hỏi được sử dụng để thu thập các thông tin về đặc điểm nhân khẩu học của người trả lời, khảo sát lý do tại sao họ lựa chọn Đà Nẵng cho chuyến đi, và khảo sát sự hài lòng của du khách về sản phẩm dịch vụ tại điểm đến như: lưu trú, ẩm thực và đồ uống,... Phần mềm SPSS được sử dụng để thực hiện thống kê mô tả và kiểm định One – Way ANOVA. Kết quả nghiên cứu cho thấy rằng, cả hai nhóm du khách tham quan lần đầu và tái tham quan không có sự khác biệt trong cảm nhận về lý do lựa chọn và quay lại Đà Nẵng cũng như sự hài lòng về chất lượng dịch vụ tại đây. Nghiên cứu góp một phẩn nhỏ vào sự phát triển Đà Nẵng thành điểm đến hấp dẫn, an toàn và thân thiện với du khách thập phương.

Từ khóa


Tham quan; Tái tham quan; Điểm đến du lịch; Dịch vụ du lịch; Sự thỏa mãn

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1] G. A. Ayuningtiyas, U. Nirman, and D. Hamid, "The influence of word of mouth (WOM)on revisit intention: The mediation role and of destination image (case study on domestic tourists visiting Mount Bromo," Profit (Journal Administrasi Bisnis), vol. 8, no. 1, 2014, doi: 10.1080/23311886.2018.1560651.

[2] M. Kozak, "Repeaters' behaviour at two distinct destinations," Annals of tourism research, vol. 28, no. 3, pp. 784-807, 2001, doi: 10.1016/S0160-7383(00)00078-5.

[3] V. Ratanavaraha, S. Jomnonkwao, B. Khampirat, D. Watthanaklang, and P. Iamtrakul, "The complex relationship between school policy, service quality, satisfaction and loyalty for educational tour bus services: A multilevel modelling approach," Transport policy, vol. 45, pp. 116-126, 2016, doi: 10.1016/j.tranpol.2015.09.012.

[4] A. C. Darnell and P. S. Johnson, "Repeat visits to attractions: a preliminary economic analysis," Tourism Management, vol. 22, no. 2, pp. 119-126, April 2001, doi: 10.1016/S0261-5177(00)00036-4.

[5] M. A. Horvath and A. Michalkova, "Monitoring Customer s satisfaction in Service Industry," Kvalita Inovacia Prosperita Quality Innovation Prosperity, vol. 16, no. 1, 2012, doi: 10.12776/qip.v16i1.61.

[6] J. E. Bigne, I. Sanchez, and L. Andreu, "The role of variety seeking in short and long run revisit intentions in holiday destinations," International Journal of culture, tourism and hospitality research, vol. 3, no. 2, pp. 103-115, 2009, doi: 10.1108/17506180910962113.

[7] A. G. Soleimani and H. Einolahzadeh, "The influence of service quality on revisit," Cogent Social Sciences, vol. 4, no. 2, 2018, doi: 10.1080/23311886.2018.1560651.

[8] P. Mishra, M. Bakshi, and R. Singh, "Impact of consumption emotions on WOM in movie consumption: Empirical evidence from emerging markets," Australian Marketing Journal, vol. 24, no. 1, pp. 59-67, 2016, doi: 10.1016/j.ausmj.2015.12.005.

[9] Y. Ha and H. Im, "Role of web site design quality in satisfaction and word of mouth generation," Journal of Service Management, vol. 32, no. 1, pp. 49-54, 2012, doi: 10.1108/09564231211208989.

[10] K. T. Hui, D. Wan, and A. Ho, "Tourists’ satisfaction, Recommendation and Revisiting Singapore," Tourism Management, vol. 28, no. 32, pp. 965-975, 2007.

[11] G. Assaker, V. A. Vinzi, and P. O'Connor, "Examining the effect of novelty seeking, satisfaction, and destination image on tourists' return pattern: A two factor, non-linear latent growth model," Tourism Management, vol. 1, no. 12, pp. 890-901, 2010, doi: 10.1016/j.tourman.2010.08.004.
DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.7776

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved