ĐẢNG BỘ TỈNH ĐIỆN BIÊN LÃNH ĐẠO NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC TOÀN DIỆN (2015 - 2020) | Huyền | TNU Journal of Science and Technology

ĐẢNG BỘ TỈNH ĐIỆN BIÊN LÃNH ĐẠO NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC TOÀN DIỆN (2015 - 2020)

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 30/04/23                Ngày hoàn thiện: 15/06/23                Ngày đăng: 15/06/23

Các tác giả

1. Dương Thị Huyền Email to author, Trường Đại học Khoa học - ĐH Thái Nguyên
2. Nguyễn Văn Cửu, Trường THPT Mường Ảng, Điện Biên

Tóm tắt


Nhận thức được vai trò của phát triển giáo dục, nâng cao dân trí, định hướng việc làm, Đảng bộ tỉnh Điện Biên đã có những chủ trương chính sách nhằm tăng cường sự lãnh đạo đối với sự nghiệp giáo dục phổ thông. Từ năm 2015 đến năm 2020, đối với giáo dục phổ thông, Đảng bộ tỉnh Điện Biên lãnh đạo nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện theo tinh thần của Nghị quyết số 29-NQ/TW Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) "về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế". Thông qua việc sử dụng phương pháp lịch sử, lôgic, nghiên cứu tài liệu và nghiên cứu thực địa, bài viết nhằm khảo cứu chủ trương và phân tích kết quả phát triển chất lượng giáo dục toàn diện của tỉnh Điện Biên (2015 - 2020). Chất lượng giáo dục toàn diện ở cấp phổ thông của Điện Biên cho thấy sự vận dụng sáng tạo chủ trương của Đảng vào thực tế địa phương là đúng đắn, phù hợp.

Từ khóa


Điện Biên; Giáo dục phổ thông; Trung học phổ thông; Trung học cơ sở; Đổi mới giáo dục

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1] Communist Party of Vietnam, Resolution No. 29-NQ/TW "on fundamental and comprehensive renovation of education and training, meeting the requirements of industrialization and modernization in the context of a socially oriented market economy socialist and international integration", 2013.

[2] C. H. Nguyen, “Basic views of the Party on Education and Training, through historical stages,” Vietnam Communist Party’s History, no. 10, pp. 20-24, 2010.

[3] L. V. Pham, "Basically and comprehensively reforming Vietnam's education and training," Communist Review, no. 11, pp. 5-10, 2013.

[4] L. V. Le, "Fundamental and comprehensive renovation of education and training, basic content and main characteristics," Journal of Political Theory, no. 12, pp. 45-52, 2014.

[5] T. V. Pham, “Some issues on education innovation in Vietnam in the current context,” Education Journal, no. 4471, pp. 46-50, 2020.

[6] Y. T. Doan, “Party Committee of Thai Nguyen province, led the building of a contingent of high school teachers (1997 - 2010),” TNU Journal of Science and Technology, vol. 148, no. 3, pp. 33-38, 2016.

[7] T.T. Le, “Manager of teaching activities oriented towards student capacity development in high schools,” Education Journal, no. 492, pp. 46-50, 2020.

[8] H. N. Vu, "Socialization of education - training, main solutions in our country," Journal of Education Development, no. 1, pp. 5-8, 2004.

[9] T. Q. Pham, “Some theoretical issues on the development of general education programs,” Education Journal, Special issue, pp. 139-143, May 2017.

[10] Q. L. Nguyen, Political, ideological, moral and lifestyle education for today's youth," Vietnam Communist Party’s History, vol. 320, pp. 84-87, 2017.

[11] Dien Bien Provincial Party Committee, Resolution No. 14-NQ/TU dated 20/12/2015 on fundamental and comprehensive renovation of education and training, meeting the requirements of industrialization and modernization in the context of a market economy. socialist-oriented school and international integration, 2015.

[12] Department of Education and Training of Dien Bien province, Summary report of the school year 2019 - 2020 and direction for the school year 2020 - 2021, 2020.
DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.7869

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved