NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG TRI THỨC TẠI VIỆT NAM | Hà | TNU Journal of Science and Technology

NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG TRI THỨC TẠI VIỆT NAM

Thông tin bài báo

Ngày đăng: 29/12/17

Các tác giả

1. Chu Thị Hà Email to author, Trường Đại học Nông Lâm – ĐH Thái Nguyên
2. Đỗ Thị Hà Phương, Trường Đại học Nông Lâm – ĐH Thái Nguyên
3. Nguyễn Thị Giang, Trường Đại học Nông Lâm – ĐH Thái Nguyên
4. Lin Xiao Wu, Trường Đại học Greenwich

Tóm tắt


Trong nền kinh tế tri thức hiện nay, tài sản cốt lõi của doanh nghiệp không phải là những tài sản vật chất mà chính là tri thức, kỹ năng và kiến thức của nhân viên doanh nghiệp khiến cho nhu cầu về lao động tri thức tăng lên trong khi công tác quản lý lao động tri thức là hoàn toàn khác nhau từ quản lý lao động chân tay hoặc lao động có trình độ thấp hơn do tính chất của công việc họ thực hiện và tính chất đặc thù của họ. Nghiên cứu này điều tra các yếu tố thúc đẩy động lực của lao động tri thức bằng việc sử dụng các phương pháp định lượng, cụ thể mô tả thông kê, phân tích hồi quy và Chi-square để phân tích dữ liệu thu thập được từ các cuộc khảo sát bao gồm 100 lao động tri thức tại các công ty Việt Nam. Kết quả nghiên cứu cho thấy động lực nội tại bao gồm sự trao quyền, quyền hạn và sự công nhận được coi là yếu tố quan trọng thúc đẩy lao động tri thức tại các doanh nghiệp trong khi đó sự thăng tiến thông thường và thời gian làm lâu tại một tổ chức có ảnh hưởng tiêu cực đến động lực làm việc của lực lượng lao động có giá trị này.


Từ khóa


động lực nội tại; động lực bên ngoài, người lao động tri thức; động lực làm việc; quản lý.

Toàn văn:

PDF (English)

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved