TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ SỬ DỤNG KINH PHÍ CHO HOẠT ĐỘNG Y TẾ TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG ƯƠNG THÁI NGUYÊN | Anh | TNU Journal of Science and Technology

TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ SỬ DỤNG KINH PHÍ CHO HOẠT ĐỘNG Y TẾ TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG ƯƠNG THÁI NGUYÊN

Thông tin bài báo

Ngày đăng: 29/12/17

Các tác giả

Nguyễn Thị Lan Anh Email to author, Trường Đại học Kinh tế & Quản trị kinh doanh - ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Kinh phí cho hoạt động y tế ở Việt Nam hiện nay được hình thành chủ yếu từ các nguồn: Nguồn ngân sách do Nhà nước cấp hàng năm; nguồn thu viện phí và bảo hiểm y tế do cơ quan bảo hiểm y tế (BHYT) thanh toán; nguồn thu viện trợ và các khoản khuyên góp khác; nguồn từ hoạt động có thu khác của bệnh viện. Bài viết đề cập đến thực trạng quản lý sử dụng kinh phí đối với Bệnh viện đa khoa trung ương (TW) Thái Nguyên, xem xét hiệu quả của việc quản lý sử dụng kinh phí đối với hoạt động y tế của Bệnh viện ra sao? Bệnh viện cần khắc phục những tồn tại và đưa ra hướng giải pháp gì nhằm tăng cường quản lý sử dụng kinh phí cho hoạt động y tế tại Bệnh viện?


Từ khóa


Quản lý sử dụng kinh phí, hoạt động y tế, nguồn vốn đầu tư của bệnh viện, khoản mục chi của bệnh viện, Bệnh viện đa khoa TW Thái Nguyên.

Toàn văn:

PDF

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved