NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH MUA HÀNG TRỰC TUYẾN TRÊN SHOPEE CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP | Long | TNU Journal of Science and Technology

NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH MUA HÀNG TRỰC TUYẾN TRÊN SHOPEE CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 18/05/23                Ngày hoàn thiện: 30/06/23                Ngày đăng: 30/06/23

Các tác giả

1. Trần Hoàng Long Email to author, Trường Đại học Đồng Tháp
2. Nguyễn Thị Quế Như, Trường Đại học Đồng Tháp
3. Đỗ Thị Yến Nhi, Trường Đại học Đồng Tháp
4. Huỳnh Quốc Tuấn, Trường Đại học Đồng Tháp

Tóm tắt


Nghiên cứu nhằm xác định các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua hàng trực tuyến trên Shopee của sinh viên Trường Đại học Đồng Tháp. Trên cơ sở lược khảo các nghiên cứu trước đó, nhóm tác giả đã xây dựng bảng hỏi và gửi khảo sát đến 300 sinh viên của Trường Đại học Đồng Tháp đã từng mua hàng trực tuyến trên Shopee. Các phương pháp được sử dụng để thực hiện nghiên cứu bao gồm: Thống kê mô tả, Kiểm định độ tin cậy Cronbach’s Alpha, Phân tích nhân tố khám phá (EFA), Phân tích tương quan và Phân tích hồi quy bội với công cụ hỗ trợ là phần mềm SPSS22. Kết quả nghiên cứu cho thấy, có 4 yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua hàng trực tuyến trên Shopee của sinh viên Trường Đại học Đồng Tháp là: (1) tính dễ sử dụng, (2) tính hữu ích, (3) kinh nghiệm cá nhân, và (4) chất lượng phục vụ. Trong đó, tính hữu ích có ảnh hưởng mạnh nhất đến quyết định mua hàng trực tuyến trên Shopee của sinh viên Trường Đại học Đồng Tháp.


Từ khóa


Yếu tố ảnh hưởng; Mua hàng trực tuyến; Shopee; Sinh viên; Đại học Đồng Tháp

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1] IPrice Group, “Shopee alone "accepts" Lazada, Tiki, and Sendo in terms of total visits in the fourth quarter of 2021,” February 19, 2022. [Online]. Available: https://vietnambiz.vn/mot-minh-shopee-chap-ca-lazada-tiki-sendo-ve-tong-luot-truy-cap-trong-quy-iv-2021-20220219073021155.htm. [Accessed June 30, 2023].

[2] MOIT, “Cross-border e-commerce - a potential export channel for Vietnamese businesses,” November 29, 2021. [Online]. Available: https://moit.gov.vn/tin-tuc/doanh-nghiep/doanh-nghiep-nuoc-ngoai/thuong-mai-dien-tu-xuyen-bien-gioi-kenh-xuat-khau-tiem-nang-cho-doanh-nghiep-viet.html. [Accessed June 30, 2023].

[3] T. N. Q. Vo, “Analysis of Factors Affecting the Online Purchase Decision of Foreign Customers through the Dropshopping model at a Design Limited Liability Company Vgroup,” Doctoral dissertation, Hue College of Economics, 2020.

[4] K. D. Le, “Research on Online Shopping Behavior of Vietnamese Consumers,” Doctoral thesis,Vietnam Academy of Social Sciences, 2020.

[5] E. Wijaya and Warnadi, “Factors Affecting Online Purchase Decisions at Shopee: Effect of E-commerce,” Procuratio: Scientific Journal of Management, vol. 7, no. 2, pp. 152-164, 2019.

[6] T. K. H. Le and A. K. Vo, “Factors Affecting the Online purchase decision of students at universities in Dong Nai,” Asia-Pacific Economic Review, vol. 32, no. 7, pp. 132-138, 2021.

[7] M. T. Nguyen and V. A. V. Nguyen, “Factors Affecting Online Buying Activities of Customers at Tiki.vn,” Journal of Science and Technology - IUH, vol. 46, no. 4, pp. 139-148, 2020.

[8] G. Aulia, “Factors Influencing Online Purchasing Decisions Through the Shopee Application,” Doctoral dissertation, Universitas Islam Kalimantan MAB, 2020.

[9] R. Astuti and D. R. Pulungan, “Analysis of Factors Affecting E-commerce Customer Purchase Decisions,” Multidiciplinary output research for actual and international issue, vol. 1, no. 2, pp. 343-164, 2021.

[10] K. D. C. Asih and M. Jalari, “Factors Influencing Purchase Decisions Online Shopping Through E-Commerce Shopee,” Journal of Economics, Management, Accounting, Digital Business, Creative Economy, Entrepreneur, vol. 1, no. 2, pp. 50-59, 2021.
DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.7974

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved