ĐẢM BẢO QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ ĐỐI VỚI SẢN PHẨM CHÈ MANG CHỈ DẪN ĐỊA LÝ “TÂN CƯƠNG” CỦA TỈNH THÁI NGUYÊN | Mai | TNU Journal of Science and Technology

ĐẢM BẢO QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ ĐỐI VỚI SẢN PHẨM CHÈ MANG CHỈ DẪN ĐỊA LÝ “TÂN CƯƠNG” CỦA TỈNH THÁI NGUYÊN

Thông tin bài báo

Ngày đăng: 29/12/17

Các tác giả

1. Phạm Thị Thanh Mai Email to author, Trường Đại học Kinh tế & Quản trị kinh doanh – ĐH Thái Nguyên
2. Nghiêm Thị Ngoan, Viện Dầu khí Việt Nam

Tóm tắt


Nghiên cứu này đã đề cập đến tính cấp thiết phải đảm bảo quyền sở hữu trí tuệ (SHTT) cho sản phẩm chè mang chỉ dẫn địa lý (CDĐL) “Tân Cương” của tỉnh Thái Nguyên thông qua việc đánh giá thực trạng vi phạm quyền SHTT đối với sản phẩm này và nguyên nhân. Nghiên cứu sử dụng phương pháp phỏng vấn, điều tra, khảo sát người sản xuất, chế biến, kinh doanh sản phẩm chè mang nhãn hiệu “Tân Cương” trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên và một số tỉnh lân cận để đánh giá mức độ vi phạm từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm đảm bảo quyền SHTT đối với sản phẩm này như: Xây dựng mô hình quản lý hoạt động thực thi quyền SHTT đối với CDĐL phù hợp; Xây dựng quy chế liên ngành; Xây dựng quy trình xử lý vi phạm quyền SHTT; Tập huấn, đào tạo về nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ chuyên trách về thực thi quyền SHTT đối với CDĐL; Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn thi hành pháp luật đối với các tổ chức, các nhân tham gia sản xuất, kinh doanh sản phẩm.


Từ khóa


Sở hữu trí tuệ, chỉ dẫn địa lý, chè, Tân Cương, Thái Nguyên

Toàn văn:

PDF

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved