RÀO CẢN NGÔN NGỮ CỦA HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ Ở TỈNH THÁI NGUYÊN KHI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG 2018 | Quỳnh | TNU Journal of Science and Technology

RÀO CẢN NGÔN NGỮ CỦA HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ Ở TỈNH THÁI NGUYÊN KHI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG 2018

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 22/05/23                Ngày hoàn thiện: 15/06/23                Ngày đăng: 15/06/23

Các tác giả

1. Nguyễn Thu Quỳnh Email to author, Trường Đại học Sư phạm – ĐH Thái Nguyên
2. Phạm Nguyễn Triệu Huy, Trường Đại học Sư phạm – ĐH Thái Nguyên
3. Lê Thị Ngọc Hoài, Trường Đại học Sư phạm – ĐH Thái Nguyên
4. Phạm Thị Châm Anh, Trường Đại học Sư phạm – ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Bài viết hướng đến mục tiêu tìm hiểu thực trạng và đề xuất một số giải pháp khắc phục rào cản ngôn ngữ cho học sinh trung học cơ sở người dân tộc thiểu số ở tỉnh Thái Nguyên khi thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018. Phương pháp nghiên cứu chính được sử dụng là phương pháp điều tra khảo sát, phương pháp phân tích định lượng kết hợp định tính. Kết quả khảo sát cho thấy học sinh trung học cơ sở người dân tộc thiểu số ở tỉnh Thái Nguyên còn những hạn chế nhất định về năng lực ngôn ngữ ở cả bốn kĩ năng: đọc, viết, nói, nghe, trong đó kĩ năng viết là kĩ năng kém nhất. Rào cản ngôn ngữ của học sinh được xác định là do xuất phát điểm của các em về năng lực tiếng Việt thấp; tâm lí học sinh thường thụ động, thiếu linh hoạt, sáng tạo; môi trường giao tiếp và sử dụng tiếng Việt của các em còn hạn chế. Trên cơ sở nghiên cứu thực trạng, một số giải pháp đã được bài viết đề xuất nhằm giúp học sinh trung học cơ sở người dân tộc thiểu số khắc phục được rào cản ngôn ngữ, đặc biệt trước yêu cầu mới của Chương trình Giáo dục phổ thông 2018.

Từ khóa


Rào cản ngôn ngữ; Dân tộc thiểu số; Học sinh trung học cơ sở; Tỉnh Thái Nguyên; Chương trình Giáo dục phổ thông 2018

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1] V. Mundaly and K. Singh, “Language: A barrier when teaching and learning business studies,” International Journal of Sciences and Research, vol. 74, no. 9, pp. 56-71, 2018.

[2] E. F. Adanlawo, M. M. Reddy, and H. Rugbeer, “Intercultural business communication: The implications of language barriers,” Psychology and Education Journal, vol. 58, no. 5, pp. 6281-6290, 2021.

[3] G. Dietz and M. Juhrisch, “Negotiating language barriers - a methodology for cross-organizational conceptual modeling,” European Journal of Information Systems, vol. 21, no. 3, pp. 229-254, 2012.

[4] J. Lee, Stress and coping experiences of international students with language barriers during the acculturation process. University of Florida, 2008.

[5] M. G. Laura, “Barriers to College Access for Latino/ a Adolescents: A Comparison of Theoretical Frameworks,” Journal of Latinos and Education, vol. 14, no. 4, pp. 326-335, 2015.

[6] J. Ma, “Supporting practices to break Chinese international students' language barriers: The first step to facilitate their social adjustment,” Journal of International Studies, vol. 10, no. 1, pp. 84-105, 2020.

[7] T. A. T. Tran, “Some solutions to overcome the language barrier to improve the effectiveness of Vietnamese language teaching for Lao students at Ha Tinh University,” Journal of Science - Tay Bac University, vol. 5, pp. 105-110, 2019.

[8] T. T. Nguyen, “Motivation and constraints in English language learning of ethnic minority students at Thai Nguyen University of Sciences,” TNU Journal of Science and Technology, vol. 225, no. 12, pp. 115-122, 2020.

[9] C. U. H. Nguyen, T. T. T. Le, and A. T. Tran, “Influencing factors to English learning ability of students majoring economics in Hoa Binh University,” Journal of Science and Technology - Hoa Binh University, vol. 3, pp. 81-88, 2022.

[10] Ministry of Education and Training, “The general education program, Literature subject,” issued under the Circular No. 32/2018/TT-BGDĐT of the Minister of Education and Training, 2018.
DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.7997

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved