NÂNG CAO HIỆU QUẢ PHONG TRÀO “TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA” TỈNH ĐỒNG NAI HIỆN NAY | Điển | TNU Journal of Science and Technology

NÂNG CAO HIỆU QUẢ PHONG TRÀO “TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA” TỈNH ĐỒNG NAI HIỆN NAY

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 30/05/23                Ngày hoàn thiện: 19/06/23                Ngày đăng: 19/06/23

Các tác giả

Trần Công Điển Email to author, Trường Đại học Nguyễn Huệ, Đồng Nai

Tóm tắt


Thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” là một nội dung quan trọng có tác động tích cực nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, làm cho các giá trị văn hóa thấm sâu vào mọi mặt, tạo sức đề kháng với các sản phẩm độc hại xâm nhập vào đời sống của người dân. Bằng phương pháp lịch sử và logic, kết hợp với phương pháp tổng hợp, thống kê, so sánh, bài viết đã hệ thống hóa những chủ trương, biện pháp của đảng bộ, chính quyền và đánh giá những kết quả nổi bật của tỉnh Đồng Nai trong hơn 22 năm qua. Qua đó, nghiên cứu cũng đề ra giải pháp nâng cao hiệu quả phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa đi vào chiều sâu. Với sự tham gia của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, kết quả phong trào đã dần đi thực chất, đời sống kinh tế của bà con từng bước được ổn định và phát triển, giảm được hộ nghèo, không còn hộ đói, xóa được nhà tranh tre, dột nát. Đời sống văn hóa tinh thần ngày càng phát triển lành mạnh, bà con có ý thức chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Kết quả nghiên cứu khẳng định sự đúng đắn, linh loạt trong lãnh đạo, chỉ đạo và thiết thực hiệu quả trong tổ chức thực hiện của địa phương góp phần xây dựng xã hội ngày càng văn minh, tốt đẹp hơn.

Từ khóa


Đồng Nai; Đổi mới; Nâng cao; Văn hóa; Xây dựng đời sống văn hóa

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1] Communist Party of Vietnam, Document of the 11th National Congress of Deputies. National Political Publishing House, Hanoi, 2011.[2] K. B. Le, Solutions to build and develop culture and people in Dong Nai to develop comprehensively, meeting the requirements of sustainable development,” Dong Nai Electronic Newspaper, September 30, 2015. [Online]. Available: http://Www.Baodongnai.Com.Vn/Tien-Toi-Dai-Hoi-Dai-Bieu-Toan-Quoc-Lan-12-Cua-Dang. [Accessed April 16, 2023].[3] T. T. C. Tran, “Improving the effectiveness of building cultural families in the Red River Delta,” Art and Culture Magazine, no. 417, pp. 55-59, 2019.[4] T. H. Nguyen, "Implement the movement of all people to unite to build cultural life in Nghe An," Art and Culture Magazine, no. 411, pp. 36-39, 2018. [5] T. H. Nguyen, “Building a cultural lifestyle for today's Dong Nai youths,” Art and Culture Magazine, no. 404, pp. 40-44, 2018.[6] Q. H. Nguyen,The impact of building a grassroots cultural life on ideology, morality, lifestyle in the family and in the residential community,” Electronic Front Journal, July 6, 2021. [Online]. Available: http://m.tapchimattran.vn/dai-doan-ket/tac-dong-cua-viec-xay-dung-doi-song-van-hoa-co-so-den-tu-tuong-dao-duc -loi-song-in-gia-dinh-va-tai-cong-dong-dan-cu-39957.html. [Accessed April 17, 2023].[7] T. B. T. Le, "Promoting the value of the village convention in building cultural life at the current grassroots level," Art and Culture Magazine, no. 509, pp. 60-64, 2022.[8] H. P. Nguyen, "Solutions to improve the quality of building a public cultural environment," Art and Culture Magazine, no. 512, pp. 35-40, 2022. [9] V. Q. Nguyen, “Building cultural life in Bien Hoa industrial residential area in the period from 2000 to 2020,” Master Thesis, Cultural Studies, University of Culture, Hanoi, 2000.[10] M. A. Hoang, "The Party Committee of Lam Dong province led the construction of grassroots cultural life from 2010 to 2020," Master Thesis, History of the Party, Academy of Politics, Ministry of National Defense, 2021.[11] Dong Nai People's Committee, Report No. 162/BC-BCD dated October 2, 2020 on "Summarizing 20 years of implementing and implementing the movement for the period 2000 - 2020 in Dong Nai province", 2020.
DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.8040

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved