THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG SINH HOẠT CHI BỘ TẠI ĐẢNG BỘ TRƯỜNG ĐÀO TẠO CÁN BỘ LÊ HỒNG PHONG THÀNH PHỐ HÀ NỘI GIAI ĐOẠN HIỆN NAY | Quang | TNU Journal of Science and Technology

THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG SINH HOẠT CHI BỘ TẠI ĐẢNG BỘ TRƯỜNG ĐÀO TẠO CÁN BỘ LÊ HỒNG PHONG THÀNH PHỐ HÀ NỘI GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 13/06/23                Ngày hoàn thiện: 30/06/23                Ngày đăng: 30/06/23

Các tác giả

Ngô Thị Quang Email to author, Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong thành phố Hà Nội

Tóm tắt


Sinh hoạt chi bộ là phương thức hoạt động cơ bản nhất của mỗi tổ chức đảng. Chất lượng sinh hoạt chi bộ là một trong những yếu tố quyết định sức sống, sự phát triển của chi bộ. Bài viết nhằm làm rõ thực trạng chất lượng sinh hoạt chi bộ thuộc Đảng bộ trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong thành phố Hà Nội. Để đạt được mục tiêu nghiên cứu, tác giả sử dụng các phương pháp nghiên cứu như phương pháp tổng hợp, thống kê, phân tích, xử lý số liệu. Trong những năm gần đây, chất lượng sinh hoạt chi bộ tại chi bộ thuộc Đảng bộ trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong thành phố Hà Nội đã đạt nhiều kết quả như tỷ lệ đảng viên tham dự sinh hoạt chi bộ đông, trách nhiệm cao; công tác chuẩn bị sinh hoạt đảm bảo đầy đủ theo quy định; tổ chức sinh hoạt chi bộ có những đổi mới trong nội dung, hình thức sinh hoạt; việc lãnh đạo thực hiện kết luận hoặc nghị quyết của chi bộ đạt kết quả cao… Điều đó tạo sự chuyển biến rõ nét giúp tổ chức đảng và đảng viên nhận thức đầy đủ hơn về vị trí, vai trò của chi bộ và sinh hoạt chi bộ, đồng thời góp phần tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa chất lượng sinh hoạt chi bộ tại Đảng bộ Trường trong những năm tới.

Từ khóa


Chi bộ; Sinh hoạt chi bộ; Chất lượng sinh hoạt chi bộ; Thực trạng; Đảng bộ trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong thành phố Hà Nội

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1] Ho Chi Minh Complete Works, vol. 15, National Political Publishing House, Hanoi, 2011.

[2] T. T. Nguyen, “To improve the quality of branch activities by topic,” Journal Party Building, no. 676 pp. 46-52, July 2022.

[3] V. Hong, “To improve the quality of branch activities and manage its members,” Journal Party Building, no. 2+3, pp. 68-70, 2018.

[4] T. V. Bui, “Solutions to innovate branch activities,” Journal Party Building, no. 6, pp. 14-16, 2018.

[5] A. B. T. Nguyen, “Some new points in the implementation of instruction no. 12 - HD/BTCTW on improve the quality of branch activities,” Journal Party History, no. 333, pp. 94-96, August 2018.

[6] T. T. Nguyen, “Improve the quality of branch activities of the student in Party Committee of Ho Chi Minh National Academy of Politics,” Journal Party History, no.11, pp. 101-104, 2019.

[7] H. H. T. Ninh, “Renovating activities from the grassroots,” Journal Party Building, no. 12, pp. 6-37, 2022.

[8] C. Diep, “Improve the quality of activities in the branch of a large number of party members,” Journal Party Building, no. 12, pp. 10-50, 2022.

[9] Communist Party of Vietnam, “Party Charter (approved by the 6th National Congress of Deputies),” 2018. [Online]. Available: Https://tulieuvankien.dangcongsan.vn/van-kien-tu-lieu-ve-dang/dieu-le-dang/dieu-le-dang-do-dai-hoi-dai-bieu-toan-quoc-lan-thu-vi-cua-dang-thong-qua-264. [Acceesed May 08, 2023].

[10] Party Committee of Le Hong Phong Officer Training School, Ha Noi city, Summary report on Party work in 2022, key tasks in 2023, 2022.

[11] Party Committee of Le Hong Phong Officer Training School, Ha Noi city, Decision on recognition of quality assessment results of party members and branches in 2020, 2020.

[12] Party Committee of Le Hong Phong Officer Training School, Ha Noi city, Decision on recognition of quality assessment results of party members and branches in 2021, 2021.

[13] Party Committee of Le Hong Phong Officer Training School, Ha Noi city, Decision on recognition of quality assessment results of party members and branches in 2022, 2022.
DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.8111

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved