CHỢ NÔNG THÔN Ở MIỀN ĐÔNG CAO BẰNG TRƯỚC NĂM 1945 | Uyên | TNU Journal of Science and Technology

CHỢ NÔNG THÔN Ở MIỀN ĐÔNG CAO BẰNG TRƯỚC NĂM 1945

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 13/06/23                Ngày hoàn thiện: 30/06/23                Ngày đăng: 30/06/23

Các tác giả

1. Đàm Thị Uyên, Đại học Thái Nguyên
2. Ngô Thị Thu Hằng Email to author, Trường Đại học Sư phạm – ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Chợ nông thôn nói chung và chợ nông thôn miền núi nói riêng có vai trò thương nghiệp rất quan trọng. Chợ không chỉ là nơi giao thương hàng hóa trong khu vực mà còn là cầu nối giữa miền núi và đồng bằng. Với phương pháp lịch sử và phương pháp logic, kết hợp với một số phương pháp khác, nghiên cứu này nhằm giới thiệu đặc điểm về chợ nông thôn ở miền Đông Cao Bằng trước năm 1945, trên cơ sở đó góp phần tái hiện bức tranh về đời sống của nhân dân Cao Bằng lúc bấy giờ. Kết quả nghiên cứu cho thấy, ở miền Đông Cao Bằng, trải qua quá trình hình thành và phát triển, chợ truyền thống vẫn còn giữ nguyên vai trò của nó. Chợ không chỉ là nơi phản ánh bộ mặt kinh tế mà còn phản ánh cả những giá trị văn hóa của cư dân miền Đông Cao Bằng. Việc thiết lập mạng lưới chợ ở miền Đông Cao Bằng đã góp phần phá vỡ nền kinh tế khép kín, tự cấp, tự túc của đồng bào. Sự ra đời và phát triển của chợ nông thôn ở miền Đông Cao Bằng đã góp phần rút ngắn khoảng cách giữa các tộc người nơi đây, gắn kết họ lại với nhau tạo thành một cộng đồng thống nhất trong đa dạng.

Từ khóa


Chợ; Chợ nông thôn; Vai trò của chợ nông thôn; Miền Đông Cao Bằng; Trước năm 1945

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1] N. Y. Nguyen, Vietnamese Great Dictionary. Culture-Information Publishing House, 2004.

[2] D. N. Nguyen, “Temple market in the 17th century,” Historical Research Journal, no. 4, pp. 53-64, 1979.

[3] D. N. Nguyen, “Some features of the village market (Through documents of the 17th - 18th centuries),” Historical Research Journal, no. 5, pp. 50-64, 1980.

[4] S. G. Nguyen (translate), Hong Duc Thien chinh thu. Nam Ha Publishing House, Saigon, 1959.

[5] D. N. Nguyen, “Village market, a factor that strengthens ethnic ties,” Historical Research Journal, no. 5, pp. 26-27, 1981.

[6] D. N. Nguyen and T. H. Tran, “Village markets before the August revolution,” Ethnology Magazine, no. 2, no page number, 1981.

[7] T. M. H. Vu, “Cattle market and cattle trading in Bac Ky in the period 1919-1939,” Historical Research Journal, no. 1, pp. 44-45, 2001.

[8] C. Bonnin (V. T. Nguyen (translate)), “Local exchanges and buffalo trade at the market in the highlands of Vietnam (Lao Cai province),” Ethnology Magazine, no. 3, pp. 72-83, 2014.

[9] T. H. Nguyen, “Market network in Thang Long - Hanoi in the 17th - 18th - 19th centuries,” Historical Research Journal, no. 1, pp. 33-43, 1983.

[10] T. U. Dam and V. Q. Nong, “The network of rural markets in the Western part of Cao Bang before 1945,” Journal of Southeast Asian Studies, no. 12, pp. 52-63, 2014.

[11] T. U. Dam and T. T. Nguyen, “Village markets network in Thai Nguyen province before 1945,” TNU Journal of Sciences and Technology, vol. 228, no. 08, pp. 414-423, 2023.

[12] P. Hoang (Editor), Vietnamese Dictionary. Social Science Publishing House, Hanoi, 1988.

[13] T. M. Le, Country market in transition. The World Publisher, Hanoi, 2006.

[14] T. D. Lo, “Market system in the Eastern region of Cao Bang,” Graduation thesis, Thai Nguyen University of Education, Thai Nguyen, 2012.

[15] National History of the Nguyen Dynasty, Dai Nam nhat thong chi, vol. IV, Thuan Hoa Publishing House, Hue, 2006, p. 490.
DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.8113

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved