TRUYỀN THÔNG VỀ CHÍNH SÁCH VĂN HÓA CHO CÔNG CHÚNG DÂN TỘC THIỂU SỐ TẠI LÂM ĐỒNG | Lê | TNU Journal of Science and Technology

TRUYỀN THÔNG VỀ CHÍNH SÁCH VĂN HÓA CHO CÔNG CHÚNG DÂN TỘC THIỂU SỐ TẠI LÂM ĐỒNG

Thông tin bài báo

Ngày đăng: 28/12/18

Các tác giả

1. Lê Phong Lê Email to author, Trường Đại học Đà Lạt
2. Vi Thị Phương, Trường Đại học Khoa học – ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Trong nghiên cứu truyền thông hiện nay, truyền thông chính sách văn hóa luôn được đặt lên hàng đầu. Bài viết này đi sâu nghiên cứu tìm hiểu thực trạng truyền thông chính sách văn hóa qua các chương trình phát thanh và truyền hình bằng tiếng dân tộc thiểu số tại Lâm Đồng về nội dung, hình thức và các yếu tố khác. Từ đó có những đánh giá, so sánh để đưa ra một số giải pháp, khuyến nghị ban đầu nhằm nâng cao chất lượng truyền thông dành cho công chúng dân tộc thiểu số tại địa phương trong tương lai.


Từ khóa


Truyền thông chính sách, văn hóa, công chúng, dân tộc thiểu số, Lâm Đồng

Toàn văn:

PDF

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved