ĐẢNG BỘ HUYỆN MƯỜNG TÈ, TỈNH LAI CHÂU LÃNH ĐẠO PHÁT TRIỂN KINH TẾ NÔNG NGHIỆP TỪ NĂM 2015 ĐẾN NĂM 2022 | Nga | TNU Journal of Science and Technology

ĐẢNG BỘ HUYỆN MƯỜNG TÈ, TỈNH LAI CHÂU LÃNH ĐẠO PHÁT TRIỂN KINH TẾ NÔNG NGHIỆP TỪ NĂM 2015 ĐẾN NĂM 2022

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 26/06/23                Ngày hoàn thiện: 17/07/23                Ngày đăng: 17/07/23

Các tác giả

1. Đỗ Hằng Nga Email to author, Trường Đại học Khoa học - ĐH Thái Nguyên
2. Nguyễn Văn Nghị, Trường THCS Thị trấn Mường Tè, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu

Tóm tắt


Thông qua việc sử dụng phương pháp lịch sử và phương pháp logic trong tiếp cận và giải quyết vấn đề, bài viết tập trung khảo cứu chủ trương, sự chỉ đạo và phân tích kết quả phát triển kinh tế nông nghiệp của huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu trong những năm 2015 - 2022. Nghiên cứu góp phần cung cấp luận chứng cho việc hoạch định chủ trương, chính sách của địa phương trong giai đoạn tiếp theo để phát huy tối đa tiềm năng kinh tế nông nghiệp, tạo sinh kế giảm nghèo cho nhân dân các dân tộc Mường Tè. Kết quả nghiên cứu cho thấy huyện Mường Tè có tiềm năng cho phát triển kinh tế nông nghiệp. Trong những năm 2015 - 2022, Đảng bộ huyện Mường Tè đã ban hành nhiều chủ trương đúng đắn để phát triển kinh tế nông nghiệp với trọng tâm là phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa gắn với xây dựng nông thôn mới. Chủ trương và sự chỉ đạo của Đảng bộ huyện với phát triển kinh tế nông nghiệp đã đem lại nhiều kết quả tích cực. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân Mường Tè ngày càng được nâng lên. Sự phát triển của kinh tế nông nghiệp huyện Mường Tè cho thấy quá trình vận dụng đường lối công nghiệp hóa, hiện đại hóa của Đảng vào thực tế địa phương là đúng đắn.


Từ khóa


Đảng bộ; Lãnh đạo; Nông nghiệp; Mường Tè; Lai Châu

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1] V. G. Lo, “Lai Chau associates socio-economic development with maintaining political stability and building a great unity bloc of nations,” Communist Review, no. 843, pp. 83-87, 2013.

[2] D. H. Diep, “Xi La in Muong Te - Lai Chau,” Journal of Historical Studies, vol. 6, no. 313, pp. 50-58, 2000.

[3] T. G. Nguyen and T. M. Nguyen, “Free migration in Lai Chau province - Situation and solutions,” Journal of Political Theory, no. 8, pp. 8-13, 2016.

[4] H. Kim, “Life in Muong Te since the program 135,” Ethnic and Times Magazine, no. 121, pp. 21-22, 2008.

[5] Q. Anh, “Lai Chau Youth Union members and youth develop collective economy actively and sustainable poverty eradication,” Economic and Forecasting Magazine, no. 20, pp. 1-4, 2015.

[6] X. T. Nguyen, T. T. Nong, and V. H. Tran, “Policy on payment for forest environmental services associated with sustainable forest protection and management in Muong Te district, Lai Chau province,” TNU Journal of Science and Technology, vol. 226, no. 08, pp. 78-84, 2021.

[7] The Executive Committee of Trung Khanh District Communist Party, Report at The 19th Muong Te District Communist Party Congress, 2015.

[8] The Executive Committee of Trung Khanh District Communist Party, Report at The 20th Muong Te District Communist Party Congress, 2020.

[9] The Executive Committee of Trung Khanh District Communist Party, Resolution No.02-NQ/HU dated September 15, 2020, 2020.

[10] People's Committee of Muong Te district, Plan No. 249/KH-UBND dated July 30, 2016, 2016.

[11] People's Committee of Muong Te district, Report No. 600/BC-UBND dated May 13, 2021, 2021.

[12] People's Committee of Muong Te district, Plan No. 442/KH-UBND dated October 06, 2015, 2015.

[13] People's Committee of Muong Te district, Report No. 860/BC-UBND dated May 26, 2021, 2021.

[14] The Executive Committee of Trung Khanh District Communist Party, Report No. 354-BC/HU dated June 09, 2023, 2023.
DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.8215

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved