ĐẶC ĐIỂM VI KHUẨN BẢN ĐỊA PHÂN HỦY DẦU TRONG ĐẤT NHIỄM DẦU TẠI CAM RANH, KHÁNH HÒA | Thanh | TNU Journal of Science and Technology

ĐẶC ĐIỂM VI KHUẨN BẢN ĐỊA PHÂN HỦY DẦU TRONG ĐẤT NHIỄM DẦU TẠI CAM RANH, KHÁNH HÒA

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 28/06/23                Ngày hoàn thiện: 25/07/23                Ngày đăng: 25/07/23

Các tác giả

1. Nguyễn Thị Kim Thanh, 1) Trung tâm Nhiệt đới Việt-Nga, 2) Học viện Khoa học và Công nghệ - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
2. Đỗ Thị Tuyến, 1) Trung tâm Nhiệt đới Việt-Nga, 2) Học viện Khoa học và Công nghệ - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
3. Nguyễn Thị Thanh Lợi, 1) Viện Công nghệ Sinh học - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam 2) Học viện Khoa học và Công nghệ - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
4. Ngô Cao Cường, Trung tâm Nhiệt đới Việt-Nga
5. Phí Quyết Tiến Email to author, 1) Viện Công nghệ Sinh học - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam 2) Học viện Khoa học và Công nghệ - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Tóm tắt


Ứng dụng khả năng phân hủy sinh học của vi sinh vật để xử lý đất ô nhiễm dầu là một hướng tiếp cận đầy hứa hẹn đang được các nhà nghiên cứu quan tâm. Nghiên cứu này nhằm mục đích phân lập các chủng vi khuẩn phân hủy dầu từ đất bị ô nhiễm ở Cam Ranh, Khánh Hòa và phát triển một tổ hợp vi khuẩn bản địa có khả năng xử lý ô nhiễm dầu tại đây. Từ tổng số 7 mẫu đất nhiễm dầu được lấy tại Cam Ranh, sau khi làm giàu 3 lần trong môi trường muối khoáng lỏng chứa 5% dầu thô hòa trong diesel (DO) (w/v), đã phân lập được 7 chủng vi khuẩn. Dựa vào kết quả nghiên cứu tính đối kháng của 7 chủng, 3 tổ hợp vi sinh vật được hình thành phát triển tốt trong môi trường muối khoáng lỏng có bổ sung 5% dầu thô pha trong DO. Trong đó, tổ hợp TH2 cho thấy khả năng phát triển và hiệu quả phân hủy tốt nhất đạt 90% sau 13 ngày ủ. Bằng kỹ thuật phân tích trình tự 16S rRNA, 4 chủng vi khuẩn phân hủy dầu của tổ hợp TH2 được khảo sát và định danh lần lượt là Bacillus subtilis CR1 (OQ940649), Bacillus siamensis CR4 (OQ940652), Bacillus amyloliquefaciens CR5 (OQ940653) và Pseudomonas citronellolis CR7 (OQ940655). Chúng phát triển tối ưu ở độ mặn 20‰, pH 7 và nhiệt độ 30-37°C. Giá trị này phù hợp với điều kiện tự nhiên tại Cam Ranh, cho thấy tiềm năng ứng dụng các chủng vi khuẩn để xử lý sinh học môi trường đất nhiễm dầu.

Từ khóa


Tổ hợp vi khuẩn; Phân hủy sinh học; Vi khuẩn bản địa; Vi khuẩn phân hủy dầu; Đất nhiễm dầu

Toàn văn:

PDF (English)

Tài liệu tham khảo


[1] G. Ghoreishi, A. Alemzadeh, M. Mojarrad, and M. Djavaheri, "Bioremediation capability and characterization of bacteria isolated from petroleum contaminated soils in Iran," Sustainable Environment Research, vol. 27, no. 4, pp. 195-202, 2017.

[2] K. Rahman, J. Thahira-Rahman, P. Lakshmanaperumalsamy, and I. M. Banat, "Towards efficient crude oil degradation by a mixed bacterial consortium," Bioresource Technology, vol. 85, no. 3, pp. 257-261, 2002.

[3] S. Cappello, R. Denaro, M. Genovese, L. Giuliano, and M. M. Yakimov, "Predominant growth of Alcanivorax during experiments on “oil spill bioremediation” in mesocosms," Microbiological Research, vol. 162, no. 2, pp. 185-190, 2007.

[4] N. Das and P. Chandran, "Microbial degradation of petroleum hydrocarbon contaminants: an overview," Biotechnology Research International, vol. 2011, 2010, doi: 10.4061/2011/941810.

[5] S. A. Adebusoye, M. O. Ilori, O. O. Amund, O. D. Teniola, and S. Olatope, "Microbial degradation of petroleum hydrocarbons in a polluted tropical stream," World Journal of Microbiology and Biotechnology, vol. 23, pp. 1149-1159, 2007.

[6] H. S. Kim, K. Dong, J. Kim, and S. S. Lee, "Characteristics of crude oil‐degrading bacteria Gordonia iterans isolated from marine coastal in Taean sediment," MicrobiologyOpen, vol. 8, no. 6, 2019, Art. no. e00754.

[7] F. M. Ghazali, Z. A. Rahman, A. B. Salleh, and M. Basri, "Biodegradation of hydrocarbons in soil by microbial consortium," International Biodeterioration & Biodegradation, vol. 54, no. 1, pp. 61-67, 2004.

[8] L. Yuste, M. E. Corbella, M. J. Turiégano, U. Karlson, A. Puyet, and F. Rojo, "Characterization of bacterial strains able to grow on high molecular mass residues from crude oil processing," FEMS Microbiology Ecology, vol. 32, no. 1, pp. 69-75, 2000.

[9] T. T. Do, T. K. T. Nguyen, X. B. K. Nghiem, and C. C. Ngo, "Identification of hydrocarbon-degrading bacterial consortium isolated from the oil-contaminated muddy soil in Hanoi, Vietnam," Povolzhskiy Journal of Ecology, no. 2, pp. 206-215, 2022.

[10] A. P. Rajan, "Isolation and characterization of oil degrading bacteria from oil contaminated soils of Vellore district, Tamil Nadu, India," Journal of Environmental Science & Engineering, vol. 52, no. 2, pp. 113-116, 2010.

[11] A. Lo Giudice, M. Brilli, V. Bruni, M. De Domenico, R. Fani, and L. Michaud, "Bacterium–bacterium inhibitory interactions among psychrotrophic bacteria isolated from Antarctic seawater (Terra Nova Bay, Ross Sea)," FEMS microbiology ecology, vol. 60, no. 3, pp. 383-396, 2007.

[12] Z. Zhang, L. Gai, Z. Hou, C. Yang, C. Ma, Z. Wang, B. Sun, X. He, H. Tang, and P. Xu, "Characterization and biotechnological potential of petroleum-degrading bacteria isolated from oil-contaminated soils," Bioresource Technology, vol. 101, no. 21, pp. 8452-8456, 2010.

[13] B. Liu, M. Ju, J. Liu, W. Wu, and X. Li, "Isolation, identification, and crude oil degradation characteristics of a high-temperature, hydrocarbon-degrading strain," Marine Pollution Bulletin, vol. 106, no. 1-2, pp. 301-307, 2016.

[14] K. Das and A. K. Mukherjee, "Crude petroleum-oil biodegradation efficiency of Bacillus subtilis and Pseudomonas aeruginosa strains isolated from a petroleum-oil contaminated soil from North-East India," Bioresource Technology, vol. 98, no. 7, pp. 1339-1345, 2007.

[15] J. Zhang, W. Feng, and Q. Xue, "Biosurfactant production and oil degradation by Bacillus siamensis and its potential applications in enhanced heavy oil recovery," International Biodeterioration & Biodegradation, vol. 169, 2022, Art. no. 105388.

[16] H. B. Ayed, N. Jemil, H. Maalej, A. Bayoudh, N. Hmidet, and M. Nasri, "Enhancement of solubilization and biodegradation of diesel oil by biosurfactant from Bacillus amyloliquefaciens An6," International Biodeterioration & Biodegradation, vol. 99, pp. 8-14, 2015.

[17] D. Bhattacharya, P. M. Sarma, S. Krishnan, S. Mishra, and B. Lal, "Evaluation of genetic diversity among Pseudomonas citronellolis strains isolated from oily sludge-contaminated sites," Applied and Environmental Microbiology, vol. 69, no. 3, pp. 1435-1441, 2003.

[18] X. Tian, X. Wang, S. Peng, Z. Wang, R. Zhou, and H. Tian, "Isolation, screening, and crude oil degradation characteristics of hydrocarbons-degrading bacteria for treatment of oily wastewater," Water Science and Technology, vol. 78, no. 12, pp. 2626-2638, 2018.
DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.8235

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved