HẤP PHỤ PHOSPHATE (PO43-) TRONG DUNG DỊCH NƯỚC BẰNG VẬT LIỆU TỪ TÍNH NGUỒN GỐC TỪ VỎ ỐC | Phương | TNU Journal of Science and Technology

HẤP PHỤ PHOSPHATE (PO43-) TRONG DUNG DỊCH NƯỚC BẰNG VẬT LIỆU TỪ TÍNH NGUỒN GỐC TỪ VỎ ỐC

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 10/07/23                Ngày hoàn thiện: 21/08/23                Ngày đăng: 22/08/23

Các tác giả

Hoàng Lê Phương Email to author, Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp – ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Mục đích của nghiên cứu là tạo ra chất hấp phụ từ tính từ vỏ ốc (TVO) và sử dụng để loại bỏ phosphate (PO43-) khỏi dung dịch nước. Bột vỏ ốc được biến tính với dung dịch FeCl3 ở các tỷ lệ khối lượng khác nhau để xác định tỷ lệ biến tính thích hợp nhất. Các thí nghiệm hấp phụ theo mẻ được tiến hành để khảo sát đường đẳng nhiệt hấp phụ, động học và cơ chế hấp phụ của phosphorus lên TVO. Kết quả cho thấy sự hấp phụ của  lên TVO là khá tốt. Động học của quá trình hấp phụ được mô tả bởi mô hình động học bậc 1 và bậc 2. Mô hình Langmuir là mô hình phù hợp nhất mô tả đẳng nhiệt hấp phụ của (PO43-)  lên TVO, dung lượng hấp phụ cực đại có thể đạt 53,48 mg/g. Cơ chế hấp phụ hoá học trao đổi ion là cơ chế chính của quá trình. Nghiên cứu này cho thấy TVO là chất hấp phụ có triển vọng với chi phí thấp để loại bỏ phosphorus ra khỏi dung dịch nước.

Từ khóa


Hấp phụ; Hấp phụ phosphate; Vỏ ốc từ tính; Vật liệu từ tính; Phosphate

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1] N. N. Dao, T. H. C. Nguyen, T. D. Doan, V. D. Nguyen, and T. L. Duong, “Research on the adsorption of phosphate ( ) from aqueous solution using a mixed oxide of CeO2-Al2O3,” Vietnam Journal of Chemistry, vol. 54, no. 3, pp. 387–390, 2016, doi: 10.15625/0866-7144.2016-00324.

[2] V. T. Trinh, T. M. P. Nguyen, H. T. Van, L. P. Hoang, T. V. Nguyen, L. T. Ha, X. H. Vu, T. T. Pham, T. N. Nguyen, N. V. Quang, and X. C. Nguyen, “Phosphate Adsorption by Silver Nanoparticles-Loaded Activated Carbon derived from Tea Residue,” Scientific Reports, vol. 10, no. 1, 2020, doi: 10.1038/s41598-020-60542-0.

[3] Q. Yin, H. Ren, R. Wang, and Z. Zhao, “Evaluation of nitrate and phosphate adsorption on Al-modified biochar: Influence of Al content,” Sci. Total Environ., vol. 631–632, pp. 895–903, 2018, doi: 10.1016/j.scitotenv.2018.03.091.

[4] A. Hossain and G. Aditya, “Cadmium biosorption potential of shell dust of the fresh water invasive snail Physa acuta,” Journal of Environmental Chemical Engineering, vol. 1, no. 3, pp. 574–580, 2013, doi: 10.1016/j.jece.2013.06.030.

[5] J. Xiong, Y. Qin, and E. Islam, “Adsorptive removal of phosphate from aqueous solutions by waste snail and clam shells,” Environ. Eng. Manag. J., vol. 14, pp. 1053–1058, 2015, doi: 10.30638/eemj.2015.116.

[6] F.-W. RAD, “Preliminary Studies on the Potential of Locally Available Shells in Sierra Leone for Phosphorous Removal,” Int. J. Earth Sci. Geophys., vol 5, pp. 1-5, 2019, doi: 10.35840/2631-5033/1830

[7] Y. Han, X. Cao, X. Ouyang, S. P. Sohi, and J. Chen, “Adsorption kinetics of magnetic biochar derived from peanut hull on removal of Cr (VI) from aqueous solution: Effects of production conditions and particle size,” Chemosphere, vol. 145, pp. 336–341, 2016, doi: 10.1016/j.chemosphere.2015.11.050.

[8] J. Shang, J. Pi, M. Zong, Y. Wang, W. Li, and Q. Liao, “Chromium removal using magnetic biochar derived from herb-residue,” J. Taiwan Inst. Chem. Eng., vol. 68, pp. 289–294, 2016, doi: 10.1016/j.jtice.2016.09.012.

[9] Z. Hao, C. Wang, Z. Yan, H. Jiang, and H. Xu, “Magnetic particles modification of coconut shell-derived activated carbon and biochar for effective removal of phenol from water,” Chemosphere, vol. 211, pp. 962–969, 2018, doi: 10.1016/j.chemosphere.2018.08.038.

[10] H. T. Van, L.H. Nguyen, V. D. Nguyen, X.H. Nguyen, T.H. Nguyen, T.V. Nguyen, S. Vineswaran, J. Rinklebe, and H. N. Tran, “Characteristics and mechanisms of cadmium adsorption onto biogenic aragonite shells-derived biosorbent: Batch and column studies,” J. Environ. Manage., vol. 241, pp. 535–548, 2019, doi: 10.1016/j.jenvman.2018.09.079.

[11] R. He, Z. Peng, H. Lyu, H. Huang, Q. Nan, and J. Tang, “Synthesis and characterization of an iron-impregnated biochar for aqueous arsenic removal,” Sci. Total Environ., vol. 612, pp. 1177–1186, 2018, doi: 10.1016/j.scitotenv.2017.09.016.

[12] J.-H. Park, J. J. Wang, R. Xiao, N. Tafti, R. D. DeLaune, and D.-C. Seo, “Degradation of Orange G by Fenton-like reaction with Fe-impregnated biochar catalyst,” Bioresour. Technol., vol. 249, pp. 368–376, 2018, doi: 10.1016/j.biortech.2017.10.030.

[13] C. Fang, T. Zhang, P. Li, R. F. Jiang, and Y. C. Wang, “Application of magnesium modified corn biochar for phosphorus removal and recovery from swine wastewater,” International Journal of Environmental Research and Public Health, vol. 11, no. 9, pp. 9217–9237, 2014, doi: 10.3390/ijerph110909217.

[14] J. Liu, Q. Zhou, J. Chen, L. Zhang, and N. Chang, “Phosphate adsorption on hydroxyl–iron–lanthanum doped activated carbon fiber,” Chem. Eng. J., vol. 215–216, pp. 859–867, 2013, doi: 10.1016/j.cej.2012.11.067.

[15] X. Zhang, X. Lin, Y. He, Y. Chen, J. Zhou, and X. Luo, “Adsorption of phosphorus from slaughterhouse wastewater by carboxymethyl konjac glucomannan loaded with lanthanum,” Int. J. Biol. Macromol., vol. 119, pp. 105–115, 2018, doi: 10.1016/j.ijbiomac.2018.07.140.

[16] L. P. Hoang, H. T. Van, L. H. Nguyen, D. H. Mac, T. T. Vu, L. T. Ha, and X. C. Nguyen, “Cr(VI) Removal from Aqueous Solution Using a Magnetite Snail Shell,” Water, Air, Soil Pollut., vol. 231, no. 1, p. 28, 2020, doi:10.1007/s11270-020-4406-4.

[17] B. Qiu and F. Duan, “Synthesis of industrial solid wastes/biochar composites and their use for adsorption of phosphate: from surface properties to sorption mechanism,” Colloids Surfaces A Physicochem. Eng. Asp., vol. 571, pp. 86-93, 2019.

[18] W. Huang, J. Chen, F. He, J. Tang, D. Li, Y. Zhu, and Y. Zang, “Effective phosphate adsorption by Zr/Al-pillared montmorillonite: Insight into equilibrium, kinetics and thermodynamics,” Applied Clay Science, vol. 104, pp. 252–260, 2015, doi: 10.1016/j.clay.2014.12.002.
DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.8309

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved