NGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP ĐIỀU KHIỂN SPWM NHẰM GIẢM SÓNG HÀI CHO NGHỊCH LƯU QUANG ĐIỆN BẰNG PHƯƠNG PHÁP THỰC NGHIỆM VÀ MÔ PHỎNG | Hiếu | TNU Journal of Science and Technology

NGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP ĐIỀU KHIỂN SPWM NHẰM GIẢM SÓNG HÀI CHO NGHỊCH LƯU QUANG ĐIỆN BẰNG PHƯƠNG PHÁP THỰC NGHIỆM VÀ MÔ PHỎNG

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 13/07/23                Ngày hoàn thiện: 21/08/23                Ngày đăng: 22/08/23

Các tác giả

1. Trịnh Trung Hiếu, Trường Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng
2. Nguyễn Thọ Hoàng, Điện lực Việt Nam - Công ty truyền tải điện 3
3. Trần Ngọc Thiên Nam, Tập đoàn Điện tử Delta, Đài Loan
4. Văn Trọng Nhân, Trường Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng
5. Dương Minh Quân Email to author, Trường Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng

Tóm tắt


Bài viết tìm hiểu việc triển khai các kỹ thuật điều khiển chế độ rộng xung hình sin (SPWM) để giảm thiểu sóng hài trong bộ biến tần quang điện. Các nhà nghiên cứu đã sử dụng kết hợp các đánh giá mô phỏng và thử nghiệm để đánh giá hiệu quả của các phương pháp này trong các hệ thống quang điện. Nghiên cứu nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giảm sóng hài trong bộ nghịch lưu quang điện, vì biến dạng sóng hài có thể dẫn đến các vấn đề về chất lượng điện năng và ảnh hưởng đến hiệu suất tổng thể của hệ thống quang điện. Các phương pháp điều khiển SPWM được coi là một cách tiếp cận hiệu quả để giảm thiểu những biến dạng này. Để đánh giá hiệu suất của các kỹ thuật điều khiển SPWM, các nhà nghiên cứu đã sử dụng cả thí nghiệm dựa trên mô phỏng và thí nghiệm trong thế giới thực với các hệ thống quang điện thực tế. Cách tiếp cận dựa trên mô phỏng cho phép họ lập mô hình các kịch bản khác nhau và tối ưu hóa các phương pháp điều khiển trong các điều kiện khác nhau, trong khi các thử nghiệm trong thế giới thực cung cấp những hiểu biết có giá trị về khả năng ứng dụng thực tế của các kỹ thuật này. Kết quả thực nghiệm quan sát được cho thấy phương pháp đề xuất có mức méo hài đầu ra thấp hơn so với phương pháp điều khiển trước đây, đồng thời giá trị thực tế bám sát giá trị tham chiếu và tuân thủ các tiêu chuẩn vận hành của IEC và IEEE.

Từ khóa


Điều khiển; Điều hoà; Biến tần; Quang điện; Năng lượng

Toàn văn:

PDF (English)

Tài liệu tham khảo


[1] M. Q. Duong, N. Thien, N. A. M. Tran, G. N. Sava, and V. Tanasiev, “Design, Performance and economic efficiency analysis of the photovoltaic rooftop system,” Rev. Roum. Scie. – Techn. Électrotechn. Et Énerg., vol. 64, no. 3, pp. 229–234, 2019.

[2] S. A. Tadjer and I. Habi, “Improvement of the Quality of Electrical Power by a Photovoltaic Generator Connected to the Grid,” Rev. Roum. Sci. Techn. – Électrotechn. et Énerg, vol. 61, no. 1, pp. 37-41, 2016.

[3] M. Q. Duong, N. T. N. Tran, and C. A. Hossain, “The Impact of Photovoltaic Penetration with Real Case: ThuaThienHue–Vietnamese Grid,” International Conference on Robotics Electrical and Signal Processing Techniques (ICREST), 2019, pp. 682-686.

[4] S. Das, P. K. Sadhu, B. Satpati, and A. K. Shrivastav, “An Innovative Harmonic Reduction Strategy to Ascertain the Stability of a GridConnected Photovoltaic System,” Rev. Roum. Sci. Techn. – Électrotechn. et Énerg, vol. 62, no. 2, pp. 165-169, 2017.

[5] Varschavsky, J. Dixon, M. Rotella, and L. Morán, “Cascaded Nine-Level Inverter for Hybrid-Series Active Power Filter, Using Industrial Controller,” IEEE Transactions on Industrial Electronics, vol. 57, no. 8, pp. 2761-2767, Aug. 2010.

[6] D. Martin, S. Goodwin, O. Krause, and T. Saha, “The effect of PV on transformer ageing: University of Queensland's experience,” 2014 Australasian Universities Power Engineering Conference (AUPEC), 2014, pp. 1-6.

[7] S. Jayalath and M. Hanif, “Generalized LCL-Filter Design Algorithm for Grid-Connected Voltage-Source Inverter,” IEEE Transactions on Industrial Electronics, vol. 64, no. 3, pp. 1905-1915, March 2017.

[8] M. Q. Duong, V. T. Nguyen, A. T. Tran, G. N. Sava, and T. M. C. Le, “Performance Assessment of Low-pass Filters for Standalone Solar Power System,” 2018 International Conference and Exposition on Electrical and Power Engineering (EPE), 2018, pp. 0503-0507.

[9] W. Wu, Y. He, and F. Blaabjerg, “An LLCL Power Filter for Single-Phase Grid-Tied Inverter,” IEEE Transactions on Power Electronics, vol. 27, no. 2, pp. 782-789, Feb. 2012.

[10] D. Zammit, C. S. Staines, and M. Apap, “Compensation techniques for non-linearities in H-bridge inverters,” Journal of Electrical Systems and Information Technology, vol. 3, no. 3, pp. 361-376, 2016.

[11] El-Hosainy, H. A. Hamed, H. Z. Azazi, and E. E. El-Kholy, “A review of multilevel inverter topologies, control techniques, and applications,” 2017 Nineteenth International Middle East Power Systems Conference (MEPCON), 2017, pp. 1265-1275.

[12] J. Hu, C. Bi, K. Jia, and Y. Xiang, “Power Control of Asymmetrical Frequency Modulation in a Full-Bridge Series Resonant Inverter, IEEE Transactions on Power Electronics, vol. 30, no. 12, pp. 7051-7059, Dec. 2015.
DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.8328

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved