THÀNH PHẦN HOÁ HỌC VÀ HOẠT TÍNH KHÁNG VI SINH VẬT CỦA TINH DẦU LÁ LOÀI BẠCH CHÂU ĐÀ LẠT (GAULTHERIA SLEUMERI SMITINAND & P.H.HÔ) | Bình | TNU Journal of Science and Technology

THÀNH PHẦN HOÁ HỌC VÀ HOẠT TÍNH KHÁNG VI SINH VẬT CỦA TINH DẦU LÁ LOÀI BẠCH CHÂU ĐÀ LẠT (GAULTHERIA SLEUMERI SMITINAND & P.H.HÔ)

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 19/07/23                Ngày hoàn thiện: 15/08/23                Ngày đăng: 18/08/23

Các tác giả

1. Hoàng Thị Bình Email to author, Trường Đại học Đà Lạt
2. Nguyễn Văn Phúc, Trường Đại học Đà Lạt
3. Nguyễn Văn Ngọc, Trường Đại học Đà Lạt

Tóm tắt


Trong nghiên cứu này, thành phần hóa học của tinh dầu chiết xuất từ lá loài Gaultheria sleumeri Smitinand & P.H.(Benth.) ở Việt Nam đã được phân tích và đánh giá hoạt tính sinh học của chúng. Tinh dầu lá loài G. sleumeri thu được thông qua quá trình chưng cất lôi cuốn hơi nước, sau đó phân tích thành phần bằng phương pháp sắc ký khí khối phổ (GC-MS). Kết quả cho thấy, tinh dầu chủ yếu bao gồm hai thành phần: methyl salicylate (99,92%) và eugenol (0,08%). Để đánh giá hoạt tính kháng khuẩn của tinh dầu, phương pháp khuếch tán giếng thạch được sử dụng trong nghiên cứu này. Kết quả cho thấy, tinh dầu loài này thể hiện hoạt tính kháng vi sinh vật chống lại hai chủng vi khuẩn bao gồm Escherichia coli, Staphylococcus aureus và một loại nấm men gây bệnh (Candida albicans) ở các nồng độ khác nhau. Nghiên cứu cung cấp những hiểu biết có giá trị về thành phần hóa học và hoạt tính kháng vi sinh vật của tinh dầu chiết xuất từ lá loài G. sleumeri ở Việt Nam.

Từ khóa


Kháng vi sinh vật; Bạch châu Đà Lạt; Đà Lạt; Tinh dầu; Gaultheria sleumeri

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1] M. Mukhopadhyay, P. Bantawa, T. K. Mondal, and S. K. Nandi, “Biological and phylogenetic advancements of Gaultheria fragrantissima: Economically important oil-bearing medicinal plant,” Industrial Crops and Products, vol. 81, pp. 91-99, 2016.

[2] B. S. Luo, R. H. Gu, E. J. Kennelly, and C. L. Long, “Gaultheria ethnobotany and bioactivity: Blueberry relatives with anti-inflammatory, antioxidant, and anticancer constituents,” Current Medicinal Chemistry, vol. 25, no. 38, pp. 5168-5176, 2018.

[3] B. Luo, E. Kastrat, T. Morcol, H. Cheng, E. Kennelly, and C. Long, “Gaultheria longibracteolata, an alternative source of wintergreen oil,” Food Chemistry, vol. 342, 2021, Art. no. 128244.

[4] Y. H. Wang, L. Lu, Y. H. Wang, and H. Wang, “The survey of plant germplasm resources and evaluation of application on Chinese Gaultheria,” J. Yunnan Univ, vol. 35, pp. 378-389, 2013.

[5] F. M. Salleh, T. S. Anuar, A. M. Yasin, and N. Moktar, “Wintergreen oil: a novel method in Wheatley's trichrome staining technique,” Journal of microbiological methods, vol. 91, no. 1, pp. 174-178, 2012.

[6] M. Nikolić, T. Marković, M. Mojović, B. Pejin, A. Savić, T. Perić, and M. Soković, “Chemical composition and biological activity of Gaultheria procumbens L. essential oil,” Industrial crops and products, vol. 49, pp. 561-567, 2013.

[7] S. Joshi and P. C. Subedi, “Phytochemical and biological studies on essential oil and leaf extracts of Gaultheria fragrantissima Wall.,” Nepal Journal of Science and Technology, vol. 14, no. 2, pp. 59-64, 2013.

[8] P. Aruna, K. Murugan, A. Priya, and S. Ramesh, “Larvicidal, pupicidal and repellent activities of Gaultheria oil (Plantae: Ericaceae) against the filarial vector, Culex quinquefasciatus (Insecta: Diptera: Culicidae),” Journal of Ethomology and Zoology Studies, vol. 2014, no. 2, pp. 290-294, 2014.

[9] B. P. Pandey, R. Thapa, and A. Upreti, “Chemical composition, antioxidant and antibacterial activities of essential oil and methanol extract of Artemisia vulgaris and Gaultheria fragrantissima collected from Nepal,” Asian Pacific Journal of Tropical Medicine, vol. 10, no. 10, pp. 952-959, 2017.

[10 ] T. T. H. Nguyen and T. H. Nguyen, “Gaultheria longibracteolata RC Fang (Ericaceae Juss.) a new record species for the flora of Vietnam,” Academia Journal of Biology, vol. 34, no. 2, pp. 201-203, 2012.

[11] H. H. Pham, An illustrated flora of Vietnam. Young Publishing House, Ho Chi Minh City, 1999, vol. 1, pp. 628-629.

[12] T. B. Hoang, M. T. Nguyen, H. Q. Nguyen, and V. N. Nguyen, “Antibacterial activities and chemical composition of essential oil of Blumea balsamifera (L.) DC distributed in Lamdong Province, Vietnam,” Dalat Journal of Science, vol. 10, no. 2, pp. 3-13, 2020.

[13] N. G. Heatley, “A method for the assay of penicillin,” Biochemical Journal, vol. 38, no. 1, p. 61, 1944.

[14] D. M. Ribnicky, A. Poulev, and I. Raskin, “The determination of salicylates in Gaultheria procumbens for use as a natural aspirin alternative,” Journal of nutraceuticals, functional & medical foods, vol. 4, no. 1, pp. 39-52, 2003.

[15] Y. H. Wang, L. Lu, Y. H. Wang, and H. Wang, “The survey of plant germplasm resources and evaluation of application on Chinese Gaultheria,” J. Yunnan Univ, vol. 35, pp. 378-389, 2013.

[16] P. Bantawa, J. A. T. Da Silva, S. K. Ghosh, and T. K. Mondal, “Determination of essential oil contents and micropropagation of Gaultheria fragrantissima, an endangered woody aromatic plant of India,” The Journal of Horticultural Science and Biotechnology, vol. 86, no. 5, pp. 479-485, 2011.

[17] T. Greene, S. Rogers, A. Franzen, and R. Gentry, “A critical review of the literature to conduct a toxicity assessment for oral exposure to methyl salicylate,” Critical Reviews in Toxicology, vol. 47, no. 2, pp. 98-120, 2017.

[18] P. A. Chyka, A. R. Erdman, G. Christianson, P. M. Wax, L. L. Booze, A. S. Manoguerra, and W. G. Troutman, “Salicylate poisoning: an evidence-based consensus guideline for out-of-hospital management,” Clinical toxicology, vol. 45, no. 2, pp. 95-131, 2007.

[19] A. Marchese, R. Barbieri, E. Coppo, I. E. Orhan, M. Daglia, S. F. Nabavi, and M. Ajami, “Antimicrobial activity of eugenol and essential oils containing eugenol: A mechanistic viewpoint,” Critical reviews in microbiology, vol. 43, no. 6, pp. 668-689, 2017.

[20] M. He, M. Du, M. Fan, and Z. Bian, “In vitro activity of eugenol against Candida albicans biofilms,” Mycopathologia, vol. 163, pp. 137-143, 2007.

[21] S. A. Guénette, F. C. Uhland, P. Hélie, F. Beaudry, and P. Vachon, “Pharmacokinetics of eugenol in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss),” Aquaculture, vol. 266, no. 1-4, pp. 262-265, 2007.

[22] A. Öztürk and H. Özbek, “The Anti-Inflammatory Activity of Eugenia caryophllata Essential Oil: An animal model of anti-inflammatory activity,” European Journal of General Medicine, vol. 2, no. 4, pp. 159-163, 2005.

[23] A. Santos, G. Chierice, K. Alexander, A. Riga, and E. Matthews, “Characterization of the raw essential oil eugenol extracted from Syzygium aromaticum L.,” Journal of thermal analysis and calorimetry, vol. 96, no. 3, pp. 821-825, 2009.

[24] J. L. Kornacki and E. H. Marth, “Foodborne illness caused by Escherichia coli: a review,” Journal of Food Protection, vol. 45, no. 11, pp. 1051-1067, 1982.

[25] L. R. Beuchat, “Pathogenic microorganisms associated with fresh produce,” Journal of Food Protection, vol. 59, no. 2, pp. 204-216, 1996.

[26] T. J. Foster, “Staphylococcus aureus,” Molecular Medical Microbiology, pp. 839-888, 2002.

[27] A. Marchese, R. Barbieri, E. Coppo, I. E. Orhan, M. Daglia, S. F. Nabavi, and M. Ajami, “Antimicrobial activity of eugenol and essential oils containing eugenol: A mechanistic viewpoint,” Critical reviews in microbiology, vol. 43, no. 6, pp. 668-689, 2017.

[28] G. Ramage, A. Jose, B. Coco, R. Rajendran, R. Rautemaa, C. Murray, and J. Bagg, “Commercial mouthwashes are more effective than azole antifungals against Candida albicans biofilms in vitro,” Oral Surgery, Oral Medicine, Oral Pathology, Oral Radiology, and Endodontology, vol. 111, no. 4, pp. 456-460, 2011.
DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.8356

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved