ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THẢO LUẬN NHÓM CỦA SINH VIÊN Y KHOA TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC THÁI NGUYÊN TRONG HỌC MODULE HỆ CƠ QUAN | Tuyết | TNU Journal of Science and Technology

ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THẢO LUẬN NHÓM CỦA SINH VIÊN Y KHOA TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC THÁI NGUYÊN TRONG HỌC MODULE HỆ CƠ QUAN

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 21/07/23                Ngày hoàn thiện: 12/09/23                Ngày đăng: 12/09/23

Các tác giả

1. Nguyễn Thị Hiệp Tuyết Email to author, Trường Đại học Y Dược – ĐH Thái Nguyên
2. Lương Ngọc Chinh, Trường Đại học Y Dược – ĐH Thái Nguyên
3. Bùi Thị Thanh, Trường Đại học Y Dược – ĐH Thái Nguyên
4. Nguyễn Thị Huệ, Trường Đại học Y Dược – ĐH Thái Nguyên
5. Đinh Thị Cúc, Trường Đại học Y Dược – ĐH Thái Nguyên
6. Nguyễn Thị Huyền Trang, Trường Đại học Y Dược – ĐH Thái Nguyên
7. Bùi Thanh Thủy, Trường Đại học Y Dược – ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Nghiên cứu thực hiện với mục tiêu mô tả hoạt động thảo luận nhóm của sinh viên y khoa trong học module hệ cơ quan năm 2023. Nghiên cứu mô tả cắt ngang 520 sinh viên năm thứ hai trường Đại học Y Dược Thái Nguyên, dựa trên phiếu phỏng vấn trực tuyến. Kết quả nghiên cứu cho thấy: 59,0% và 17,5% sinh viên có khả năng thu thập thông tin tốt bằng và tốt hơn các bạn trong nhóm; về khả năng trình bày bài có 60,4% và 21,9% sinh viên tốt bằng và tốt hơn; 53,1% và 21,5% sinh viên có thể ứng dụng công nghệ thông tin tốt bằng và tốt hơn sinh viên khác. Khi học trên lớp có 40,4% sinh viên mức tốt và 12,1% mức rất tốt về khả năng thuyết trình; 38,7% và 8,8% sinh viên tích cực tham gia thảo luận trên lớp ở mức tốt và rất tốt. Có 50,4% và 26,0% sinh viên hài lòng và rất hài lòng về phương pháp giảng dạy của giảng viên tại buổi thảo luận. Như vậy, sinh viên đã tích cực thảo luận nhóm chuẩn bị bài trước khi đến lớp và trên lớp học. Phương pháp thảo luận nhóm dựa trên học ca lâm sàng trong module hệ cơ quan đã nâng cao khả năng tiếp nhận kiến thức, tổng hợp thông tin, kỹ năng làm việc nhóm và kỹ năng thuyết trình.... cho sinh viên năm thứ hai.

Từ khóa


Sinh viên; Y khoa; Thảo luận nhóm; Module; Hệ cơ quan

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1] A. V. Le, P. Han, M. M. Khaing, and O. Farrar, "An emerging dragon: Vietnamese education after Resolution 29," Education to Build Back Better: What Can We Learn from Education Reform for a Post-pandemic World, pp. 99-123. Springer International Publishing Cham, 2022.

[2] T. B. Nguyen, X. D. Trinh, T. S. Nguyen, L. C. Hoang, and T. N. L. Doan, “The reality acquire knowledge organ system modules of the 2nd students study under medical industry innovation program at Thai Nguyen University of Medicine and Pharmacy,” Vietnam Medical Journal vol. 02, pp. 42-46, 2021.

[3] S. F. McLean, “Case-based learning and its application in medical and health-care fields: a review of worldwide literature,” Journal of medical education curricular development, vol. 3, pp. 39-49, 2016.

[4] A. Burgess, E. Matar, C. Roberts, I. Haq, L. Wynter, J. Singer, E. Kalman, and J. Bleasel, “Scaffolding medical student knowledge and skills: team-based learning (TBL) and case-based learning (CBL),” BMC Medical Education, vol. 21, no. 1, pp. 238-243, 2021.

[5] J. Reifenrath, N. Seiferth, T. Wilhelm, C. Holzmann-Littig, V. Phillip, and M. Wijnen-Meijer, “Integrated clinical case discussions–a fully student-organized peer-teaching program on internal medicine,” BMC Medical Education, vol. 22, no. 1, pp. 1-10, 2022.

[6] S. S. Raut, S. U. Mungal, S. R. More, V. M. Gujar, V. Nardele, V. Rajhans, and C. Kale, “Developing Competencies of Medical Students Using Group Discussion as TL Method,” IOSR Journal of Dental and Medical Sciences (IOSR-JDMS), vol. 13, no. 1, pp. 24-27, 2014.

[7] N. Annamalai, R. Manivel, and R. Palanisamy, “Small group discussion: Students perspectives,” International Journal of Applied Basic Medical Research, vol. 5, pp. 18-20, 2015.

[8] A. Desai and N. Banzal, “Comparison of small group discussions and didactic lectures in pharmacology for medical undergraduate students,” International Journal of Basic & Clinical Pharmacology, vol. 10, pp. 1-5, 2021.

[9] L. Humayun, A. Rasheed, and M. A. Agha, “Small Group Discussion; Medical Students Perspective,” Proceedings, vol. 34, no. 2, pp. 36-40, 2020.
DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.8383

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved