ỨNG DỤNG MÔ HÌNH GIÁO DỤC PHÁP LUẬT THỰC HÀNH TRONG ĐỔI MỚI GIÁO DỤC ĐẠI HỌC | Chinh | TNU Journal of Science and Technology

ỨNG DỤNG MÔ HÌNH GIÁO DỤC PHÁP LUẬT THỰC HÀNH TRONG ĐỔI MỚI GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 26/07/23                Ngày hoàn thiện: 12/09/23                Ngày đăng: 12/09/23

Các tác giả

1. Lê Huỳnh Phương Chinh Email to author, Trường Đại học Cần Thơ
2. Phạm Ngọc Lan Anh, Trường Đại học Cần Thơ
3. Trần Thị Mỹ Duyên, Trường Đại học Cần Thơ

Tóm tắt


Ở các nước thuộc hệ thống pháp luật Common law, hoạt động giảng dạy luật ở bậc đại học thường ứng dụng mô hình giáo dục pháp luật thực hành. Từ những năm 2010, các cơ sở đào tạo luật Việt Nam bắt đầu quan tâm và phát triển mô hình này. Bài viết sử dụng các phương pháp lịch sử, phương pháp định tính, kết hợp cùng phương pháp nghiên cứu khách quan để nghiên cứu kinh nghiệm giáo dục pháp luật thực hành trên thế giới. Đồng thời, dựa trên khảo sát thực tiễn xây dựng chương trình giáo dục pháp luật thực hành ở Việt Nam, nhóm tác giả sẽ lần lượt giới thiệu, phân tích từng phương thức của mô hình giáo dục pháp luật thực hành. Bài viết cũng thực hiện đánh giá một số đóng góp tiêu biểu, cùng những tồn tại trong ứng dụng mô hình này phục vụ mục tiêu đổi mới giáo dục ở bậc đại học theo chuyên ngành luật. Đây sẽ là nền tảng cho việc đề xuất về sau để các cơ sở giáo dục đại học đào tạo có thể vận dụng mô hình này.


Từ khóa


Mô hình giáo dục pháp luật; Giáo dục pháp luật thực hành; Đổi mới giáo dục đại học; Cơ sở đào tạo luật; Phương thức ứng dụng

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1] Communist Party of Vietnam, “Orientation to the development of the country in the period of 2021-2030,” Resolution of the 13th National Congress by the Communist Party of Vietnam, February 01, 2022.

[2] P. Schrag and M. Melsner, Reflections on Clinical Legal Education, Northeastern niversity Press, 1998, p. 5.

[3] J. Giddings, “A Circle Game: Clinical Legal Education in Australia,” Legal Education Review, vol. 10, no. 1, p. 37, 1990.

[4] J. Gidding, “Clinical Legal Education in Australia: A Historical Perpective,” International Journal of Clinical Legal Education, vol. 3, no. 1, p. 7, 2003.

[5] S. Gavigan, “Twenty-five years of Dynamic Tension: The Parkdale Community Legal Services Experience,” Osgoode Hall Law Journal, vol. 35, no. 3, p. 443, 1997.

[6] S. Caplow, “Clinical Legal Education in Hong Kong: A Time to Move Forward,” Hong Kong Law Journal, vol. 36, pp. 229-258, 2006.

[7] D. McQuoid-Mason, “Law Clinics at African Universities: An Overview of the Service Delivery Component with Passing References to Experience in South and South-East Asia,” Journal for Juridical Science 1, Special Issue, pp. 1-23, 2008.

[8] Ibid, “The first All-African Colloquium on Clinical Legal Education was held in 2003 with participants from across the continent. Open Society Justice Initiative,” Combining Learning and Legal Aid: Report on the First All-Africa Colloquium on Clinical Legal Education, pp. 23-28, June 2003.

[9] School of Law, “Commercial Law Training Program,” Can Tho University, August 24, 2022. [Online]. Available: https://www.ctu.edu.vn/ctdt/k48/57_7380101_Luat_ThuongMai.pdf. [Accessed July 09, 2023].

[10] J. Didding, “Using Clinical Methods to Teach Alternati. Dispute Resolution: Developments at Griffith University,” Australian Dispute Resolution Journal, vol. 9, no. 3, p. 206, 1999.

[11] M. Sidel et al, “Building Clinical Legal Education in Vietnam,” Final Report on Clinical Legal Education, Resource Paper Perpaed for UNDP Vietnam, pp. 5-9, 2010.

[12] D. F. Chavkin, A textbook for law school clinical programs Clinical legal education. Anderson Publishing Co, Cincinnati, Ohio, 2002.
DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.8416

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved