KHÁM PHÁ VỀ KHÓ KHĂN CỦA SINH VIÊN ĐẠI HỌC CHUYÊN NGÀNH TIẾNG ANH TRONG VIẾT BÀI LUẬN TIẾNG ANH | Nhi | TNU Journal of Science and Technology

KHÁM PHÁ VỀ KHÓ KHĂN CỦA SINH VIÊN ĐẠI HỌC CHUYÊN NGÀNH TIẾNG ANH TRONG VIẾT BÀI LUẬN TIẾNG ANH

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 31/07/23                Ngày hoàn thiện: 26/09/23                Ngày đăng: 26/09/23

Các tác giả

1. Trần Thị Quyển Nhi Email to author, Trường Đại học An Giang, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
2. Nguyễn Thị Thùy Dao, Trường Đại học An Giang, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tóm tắt


Nghiên cứu này nhằm mục đích tìm hiểu thêm về những khó khăn mà sinh viên chuyên ngành tiếng Anh năm thứ hai và năm thứ ba gặp phải khi học viết luận tiếng Anh tại trường Đại học An Giang. Tác giả đã sử dụng phương pháp hỗn hợp bằng cách phân phát bảng câu hỏi với thang đo Likert năm điểm cho 258 sinh viên chuyên ngành Ngôn ngữ Anh và thực hiện phỏng vấn bán cấu trúc với 13 sinh viên. Theo kết quả nghiên cứu, sinh viên gặp phải nhiều vấn đề về viết, phần lớn liên quan đến từ vựng, ngữ pháp, thiếu ý tưởng và động cơ học tập. Khi làm bài văn, đa số sinh viên còn thiếu vốn từ và mắc lỗi trong việc chọn từ. Ngoài ra, sinh viên còn đối mặt với các cấu trúc ngữ pháp hoặc câu phức tạp. Một số sinh viên lại không có động lực để viết bài luận, trong khi những sinh viên khác không có ý tưởng và bị vướng mắc khi gặp phải chủ đề lạ. Nghiên cứu này rất có ý nghĩa đối với giảng viên vì cho phép giảng viên dễ dàng xác định những khó khăn của sinh viên và đưa ra những phương pháp khác nhau giúp cải thiện kỹ năng viết của người học. Nghiên cứu cũng đề xuất một số khuyến nghị cho nghiên cứu trong tương lai về những thách thức của sinh viên chuyên Anh trong việc học viết luận tiếng Anh.

Từ khóa


Sinh viên chuyên ngành tiếng Anh; Quan điểm của sinh viên; Khó khăn trong viết luận; Viết bài luận tiếng Anh; Môi trường đại học

Toàn văn:

PDF (English)

Tài liệu tham khảo


[1] P. J. Silvia, How to write a lot: A practical guide to productive academic writing. American Psychological Association, 2018.

[2] N. Kahveci and B. Şenturk, “A case study on the evaluation of writing skill in teaching Turkish as a foreign language,” International Journal of Education, Technology and Science, vol. 1, no. 4, pp. 170-183, 2021.

[3] S. A. Nenotek, Z. A. Tlonaen, and H. A. Manubulu, “Exploring university students’ difficulties in writing english academic essay,” Al-Ishlah: Journal Pendidikan, vol. 14, no. 1, pp. 909-920, 2022.

[4] T. T. H. Nguyen, “Vietnamese upper-high school teachers’ views, practices, difficulties, and expectations on teaching EFL writing,” Journal on English as a Foreign Language (JEFL), vol. 11, no. 1, pp. 1-20, 2020.

[5] T. N. Pham, M. Lin, V. Q. Trinh, and L. T. P. Bui, “Electronic peer feedback, EFL academic writing and reflective thinking: Evidence from a Confucian contexto,” Sage Open, vol. 10, no. 1, pp. 1-20, 2020.

[6] U. Jawas, “Writing Anxiety among Indonesian EFL Students: Factors and Strategies,” International Journal of Instruction, vol. 12, no. 4, pp. 733-746, 2019.

[7] S. Graham, “Changing how writing is taught,” Review of Research in Education, vol. 43, no. 1, pp. 277-303, 2019.

[8] K. A. Alkodimi and A. A. M. Hassan Al-Ahdal, “Strategies of teaching writing at Saudi tertiary-level institutions: Reality and expectations,” Arab World English Journal (AWEJ), vol. 12, pp. 399-413, 2021.

[9] O. Nikolenko, M. Rebenko, and N. Doronina, “Academic Literacy: The Analysis Of First-Year Ukrainian University Students’ Errors In Essay Writing,” Revista Romaneasca Pentru Educatie Multidimensionala, vol. 13, pp. 279-298, 2021.

[10] F. Alisha, N. Safitri, and I. Santoso, “Students’ Difficulties In Writing EFL,” Professional Journal of English Eduacation, vol. 2, no. 1, pp. 20-25, 2019.

[11] P. Boonyarattanasoontorn, “An investigation of Thai students’ English language writing difficulties and their use of writing strategies,” Journal of Advanced Research in Social Sciences and Humanities, vol. 2, no. 2, pp. 111-118, 2017.

[12] C. W. Kao and B. L. Reynolds, “A study on the relationship among Taiwanese college students’ EFL writing strategy use, writing ability and writing difficulty,” English Teaching & Learning, vol. 41, no. 4, pp. 31-67, 2017.

[13] M. Mohite, An investigation into the English language writing strategies used by Polish EFL secondary school learners (MA TESOL & Applied Linguistics). London Metropolitan University, 2014.

[14] R. J. G. Opdenakker, “Advantages and disadvantages of four interview techniques in qualitative research,” Forum Qualitative Sozialforschung = Forum: Qualitative Social Research, vol. 7, no. 4, 2016, Art. no. 11.

[15] K. D. Pratiwi, “Students’ Difficulties in Writing English (A Study at The Third Semester Students of English Education Program at University of Bengkulu Academic Year 2011-2012),” Journal of Linguistics and Language Teaching, vol. 3, no. 1, pp. 106-119, 2016.

[16] S. Enneifer, “Tunisian EFL students’ perceptions toward their writing difficulties,” Open Journal of Modern Linguistics, vol. 11, no. 4, pp. 655-667, 2021.

[17] P. Boonyarattanasoontorn, “An investigation of Thai students’ English language writing difficulties and their use of writing strategies,” Journal of Advanced Research in Social Sciences and Humanities, vol. 2, no. 2, pp. 111-118, 2017.

[18] T. T. M. Ly, T. T. H. Nguyen, T. M. U. Phan, T. T. H. Dinh, and T. V. Huynh, “EFL Student’s Problems with Paragraph Writing at Tay Do University, Viet Nam,” European Journal of English Language Teaching, vol. 6, no. 4, pp. 107-130, 2021.
DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.8454

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved