PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP XANH GẮN VỚI XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI Ở HUYỆN PHÚ BÌNH, TỈNH THÁI NGUYÊN | Hà | TNU Journal of Science and Technology

PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP XANH GẮN VỚI XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI Ở HUYỆN PHÚ BÌNH, TỈNH THÁI NGUYÊN

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 02/08/23                Ngày hoàn thiện: 19/09/23                Ngày đăng: 19/09/23

Các tác giả

Nguyễn Thị Thu Hà Email to author, Trường Đại học Sư phạm – ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Nông nghiệp xanh gắn với xây dựng nông thôn mới là giải pháp hữu hiệu nâng cao hiệu quả kinh tế và bảo vệ môi trường trong sản xuất nông nghiệp. Nghiên cứu này được thực hiện nhằm phân tích đánh giá thực trạng phát triển nông nghiệp theo định hướng xanh gắn với xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên. Các phương pháp chính được sử dụng gồm: thu thập số liệu thứ cấp, khảo sát thực địa, phỏng vấn hộ và xử lý số liệu. Kết quả nghiên cứu chỉ ra một số mô hình nông nghiệp theo định hướng xanh đã được hình thành và phát triển trên địa bàn huyện Phú Bình, góp phần nâng cao năng suất giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Tuy nhiên, mô hình nông nghiệp theo định hướng xanh vẫn còn có nhiều khó khăn như: Quy mô sản xuất nhỏ lẻ, khả năng cạnh tranh thấp; tính dễ bị tổn thương trước tác động của thiên tai, dịch bệnh; sự biến động của thị trường. Để phát triển nông nghiệp xanh gắn với xây dựng nông thôn mới trong thời gian tới, huyện Phú Bình cần có sự đồng bộ các chính sách về đất đai trong nông nghiệp; hỗ trợ người dân và doanh nghiệp phát triển nông nghiệp xanh gắn với xây dụng nông thôn mới thông qua hình thức chi trả dịch vụ môi trường; đẩy mạnh chuyển giao khoa học công nghệ; tập huấn nâng cao nhận thức về nông nghiệp xanh; thực hiện chuyển đổi số trong nông nghiệp…


Từ khóa


Phát triển; Nông nghiệp xanh; Xây dựng nông thôn mới; Phú Bình; Thái Nguyên

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1] Communist Party of Vietnam, Resolution No. 26-NQ/TW, dated August 5, 2008, the 7th Conference of the Central Committee, term X, “On agriculture, farmers and rural areas”, 2008.

[2] V. L. Vu and S. H. Dao, “Development of High-tech application agriculture connected with new rural construction (2008 – 2021) - policies and results,” TNU Journal of Science and Technology, vol. 227, no. 17, pp. 50-58, 2022.

[3] Government of the Socialist Republic of Vietnam, Decision No. 1658/QD-TTg dated October 1, 2021 approving the National Strategy on Green Growth for the period of 2021 - 2030, with a vision to 2050, 2021.

[4] L. T. Nguyen, T. S. Cao, V. D. Bui, and N. T. Nguyen, “Situation and challenges in green-oriented agricultural development in Thua Thien Hue province,” TNU Journal of Science and Technology, vol. 227, no. 17, pp. 39-49, 2022.

[5] Q. A. Pham, A. T. Tran, and C. H. Nguyen, “A model of sustainable household farming economy in Quang Ninh dictrict, Quang Binh province,” VNU Journal of Science, vol. 29, no. 2, pp. 56-66, 2013.

[6] T. V. Chu and V. L. Vu, “The party’s leadership on development of high-tech agriculture (2016 -
2021),” TNU Journal of Science and Technology, vol. 227, no. 12, pp. 70-76, 2022.

[7] N. H. Hoang, “Developing hi-tech agriculture associated with restructuring our country’s agricultural
sector from an institutional perspective,” Journal of Political Theory, no. 8, pp. 16-22, 2017.

[8] H. D. Do and V. T. Nguyen, “Determining factors affecting results of resource mobilization in new rural construction-a systematic review,” Journal of Political Theory, vol. 228, no. 8, pp. 192-197, 2023.

[9] T. T. H. Nguyen, “Efficient use of investment capital sources in agricultural production in Phu Binh district, Thai Nguyen province period 2015 - 2017. Development orientation to 2020,” Journal of Political Theory, vol. 205, no. 12, pp. 143-150, 2017.

[10] Phu Binh District Committee, Results of new rural construction by the end of 2022 of Phu Binh district, Thai Nguyen province, reported No 467/BC-UBND Phu Binh, March 11, 2022.
DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.8479

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved