THỰC TRẠNG KHAI THÁC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CỦA GIẢNG VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC – ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN | Hà | TNU Journal of Science and Technology

THỰC TRẠNG KHAI THÁC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CỦA GIẢNG VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC – ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

Thông tin bài báo

Ngày đăng: 28/12/18

Các tác giả

1. Hoàng Hà Email to author, Trường Đại học Y Dược – ĐH Thái Nguyên
2. Nguyễn Xuân Vũ, Trường Đại học Y Dược – ĐH Thái Nguyên
3. Hồ Xuân Nhàn, Trường Đại học Y Dược – ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Bài báo tiến hành nhằm xác định thực trạng khai thác CNTT của giảng viên Trường Đại học Y Dược- Đại học Thái Nguyên. Phương pháp thực hiện nghiên cứu mô tả cắt ngang, khảo sát 200 giảng viên.  Hệ thống hạ tầng CNTT nhà trường khá đầy đủ về mạng, đường truyền, máy chủ. Đội ngũ kỹ sư tin học chỉ có 2 người. 100% giảng viên có máy tính xách tay. 92,5% giảng viên sử dụng hòm thư miễn phí. Giảng viên thường xuyên sử dụng các phần mềm chuyên dụng rất hạn chế, số giảng viên thường xuyên sử dụng phần mềm chuyên dụng chỉ chiếm <40,0%. Sử dụng các phần mềm nghiên cứu khoa học, quản lý nhân sự và khảo sát trực tuyến rất thấp, lần lượt là 10,0%, 8,0% và 6,0%. Nhà trường chưa tạo được qui mô phát triển mô hình đại học điện tử.  Giảng viên Trường Đại học Y Dược bước đầu ứng dụng công nghệ thông tin cho quản lý và đào tạo có kết quả. Nhà trường chưa thành lập Trung tâm công nghệ thông tin, chưa tạo được qui mô phát triển mô hình đại học điện tử. Nhà trường cần quan tâm thành lập Trung tâm công nghệ thông tin, tăng thêm nhân lực tin học và tập huấn nâng cao kỹ năng tin học cho giảng viên.


Từ khóa


CNTT, giảng viên, máy tính, phần mềm, Trường Đại học Y Dược- Đại học Thái Nguyên

Toàn văn:

PDF

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved