ỨNG DỤNG PHẦN MỀM ETAP XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC VẬN HÀNH NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN NHỎ TRONG MẠNG ĐIỆN PHÂN PHỐI | Minh | TNU Journal of Science and Technology

ỨNG DỤNG PHẦN MỀM ETAP XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC VẬN HÀNH NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN NHỎ TRONG MẠNG ĐIỆN PHÂN PHỐI

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 11/08/23                Ngày hoàn thiện: 23/11/23                Ngày đăng: 24/11/23

Các tác giả

1. Ngô Đức Minh Email to author, Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp - ĐH Thái Nguyên
2. Lê Tiên Phong, Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp - ĐH Thái Nguyên
3. Ngô Minh Đức, Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp - ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Bài báo này đánh giá vai trò của nhà máy thủy điện nhỏ (SHP) trong lưới điện phân phối trước những thách thức về khoảng cách kết nối và mất nguồn hệ thống. Trên cơ sở đề xuất một mô hình mạng điện phân phối tổng quát có đầy đủ các đặc trưng để phát triển thành một mạng điện phân phối linh hoạt, các thông số chế độ của lưới đã được giải tích bởi phần mềm ETAP. Dựa vào các kết quả giải tích, sự kết hợp giữa việc đóng recloser liên lạc và khả năng vận hành của SHP trong trường hợp kết nối xa và kết nối gần đã được xem xét và đánh giá chi tiết. Bên cạnh đó, giải pháp điều khiển chuyển chế độ vận hành máy phát, điều chỉnh nâng cao chất lượng điện áp và điều chỉnh công suất các máy phát trong SHP khi mất nguồn của lưới điện chính cũng được đề xuất và đánh giá chi tiết trong bài báo này. Với việc ứng dụng phần mềm ETAP, các kết quả mô phỏng thu được giúp khẳng định các kết quả nghiên cứu và đưa ra những gợi ý chính xác về vận hành lưới điện phân phối cho người vận hành trước khi ứng dụng vào thực tế.

Từ khóa


Lưới điện thông minh; Nhà máy thủy điện nhỏ; Điều chỉnh công suất; Chất lượng điện áp; Vận hành thủy điện nhỏ

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1] H. Laaksonen, C. Parthasarathy, H. Hafezi, M.Shafie-khah, and H. Khajeh, "Flexible control and management methods for future distribution networks," IET under the Creative Commons Attribution License, vol. 2020, no. 1, pp. 66–69, 2020.

[2] H. Laaksonen, H. Khajeh, C. Parthasarathy, M. Shafie-khah, and N. Hatziargyriou, "Towards Flexible Distribution Systems: Future Adaptive Management Schemes," Appl. Sci., vol. 11, no. 8, pp 1-29, 2021.

[3] J. Xiao, Y. Wang, F. Luo, L. Bai, F. Gang, R. Huang, and X. Jiang, "Flexible distribution network: definition, configuration, operation, and pilot project," The Institution of Engineering and Technology, vol. 12, no. 20, pp. 4492-4498, 2018.

[4] W. Cao, J. Wu, N. Jenkins, C. Wang, and T. Green, "Operating principle of soft open points for electrical distribution network operation," Appl. Energy, vol. 164, pp. 245-257, 2016.

[5] W. Cao, J. Wu, N. Jenkins, C. Wang, and T. Green, "Benefits analysis of soft open points for electrical distribution network operation," APPL. Energy, vol. 165, pp. 36–47, 2016.

[6] Senate and House of Representatives of the United States of America, "Energy Independence and Security Act of 2007," Public Law 110-140, 110th Congress, 2007.

[7] T. P. L and D. M. Ngo, "Research on Designing an Energy Management System for Isolated PV Source," (in Vietnamese), TNU Journal of Science and Technology, vol. 13, pp. 29-36, 2014.

[8] N. D. Vo, N. P. D. Nguyen, T. M. T. Pham, H. M. T. Nguyen, T. T. Tran, Q. M. Huynh, Q. V. Huynh, N. N. Nguyen, T. K. Dang, D. A. K. Pham, and D. T. V. Le, ETAP and applications in power systems, Ho Chi Minh National Publisher, 2017.

[9] M. U. Hashmi, A. Koirala, H. Ergun, and D. V. Hertem, "Perspectives on distribution network flexible and curtailable resource activation and needs assessment," IEEE Transactions on Industry Applications, vol. 59, no. 3, pp. 2995 – 3008, 2023.

[10] Mònica Aragüés-Peñalba and Andrea Sumper, Microgrids, MPDI Publisher, Switzerland, 2019.

[11] Son La Power Company - Vietnam Electricity (EVN), "General Report 2020," (in Vietnamese), 2020.

[12] T. P. Le, D. M. Ngo, T. T. Ha, and T. T. T. Nguyen, Ditribution Systems, Technology and Science Publisher (in Vietnamese), 2022.

[13] B. Wang, X. Hu, P. Shen, W. Ji, Y. Cao, and J. Tang, "A Flexible Load Control Strategy for Distribution Network to Reduce the Line Losses and to Eliminate the Transmission Congestion," Mathematical Problems in Engineering, vol. 2017, pp.1-16, 2017.

[14] D. Borkowski and M. Majdak, “Small Hydropower Plants with Variable Speed Operation—An Optimal Operation Curve Determination,” Energies, vol. 13, no. 23, 2020, Art. no. 6230, doi: 10.3390/en13236230.

[15] A. A. A. Baker, M. P. Y. Al-Kababji, and S. S. Al-Juboori, “Optimal Location of Small Hydro Power Plants (SHPPS) at Distribution System by Using Voltage Sensitivity Index,” International Journal of Energy and Power Engineering, vol. 5, no. 2-1, pp. 13-17, 2016.
DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.8527

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved