HÀI LÒNG CỦA SINH VIÊN ĐIỀU DƯỠNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGUYỄN TẤT THÀNH VỀ MÔI TRƯỜNG HỌC LÂM SÀNG | Xim | TNU Journal of Science and Technology

HÀI LÒNG CỦA SINH VIÊN ĐIỀU DƯỠNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGUYỄN TẤT THÀNH VỀ MÔI TRƯỜNG HỌC LÂM SÀNG

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 16/08/23                Ngày hoàn thiện: 26/09/23                Ngày đăng: 26/09/23

Các tác giả

1. Vũ Thị Xim Email to author, Trường Đại học Nguyễn Tất Thành
2. Nguyễn Thị Anh, Trường Đại học Quốc Tế Miền Đông

Tóm tắt


Mục tiêu nghiên cứu sử dụng thang đó CLES+T nhằm đánh giá sự hài lòng về môi trường học tập lâm sàng của sinh viên điều dưỡng Trường Đại học Nguyễn Tất Thành. Nghiên cứu sử dụng phương pháp cắt ngang mô tả, khảo sát 200 sinh viên điều dưỡng tháng 03/2023 đến tháng 06/2023.  Kết quả nghiên cứu ghi nhận điểm trung bình hài lòng về môi trường học tập của sinh viên điều dưỡng là 3,78. Trong đó hài lòng về môi trường sư phạm lâm sàng (3,77); về phong cách lãnh đạo quản lý khoa (3,65); về công tác chăm sóc điều dưỡng tại khoa (3,95); về mối quan hệ hướng dẫn (3,74); về vai trò của giáo viên lâm sàng (3,78). Nhìn chung sinh viên có mức hài lòng cao về công tác chăm sóc tại khoa lâm sàng cũng như hài lòng về sự hỗ trợ, đánh giá của người hướng dẫn và giảng viên lâm sàng. Tuy nhiên, sinh viên gặp các rào cản về giao tiếp và tâm lý trong quá trình thực hành tại khoa lâm sàng. Nghiên cứu cũng ghi nhận đặc điểm của khoa phòng thực hành lâm sàng có tác động đến sự hài lòng của sinh viên tuy nhiên không bị tác động bởi các yếu tố giới tính, độ tuổi, năm học và kinh nghiệm thực hành trước đó.

Từ khóa


Sinh viên điều dưỡng; Môi trường lâm sàng; Sự hài lòng; Thực hành lâm sàng; Thang đo CLES+T

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1] P. Cope, P. Cuthbertson, and B. Stoddart, “Situated learning in the practice placement,” Journal of Advanced Nursing, vol. 31, no. 4, pp. 850-856, 2000.

[2] C. Brungardt, J. Greenleaf, C. Brungardt et al., “Arensdorf J. Majoring in leadership: A review of undergraduate leadership degree programs,” Journal of Leadership Education, vol. 5, no. 1, pp. 4-25, 2006.

[3] D. Ozga, A. Gutysz-Wojnicka, B. Lewandowski et al., “The clinical learning environment, supervision and nurse teacher scale (CLES+ T): psychometric properties measured in the context of postgraduate nursing education,” BMC nursing, vol. 19, no. 1, pp. 1-10, 2020.

[4] D. E. Lyckhage and S. Pennbrant, “Work-integrated learning: a didactic tool to develop praxis in nurse education,” Advances in Nursing Science, vol. 37, no. 1, pp. 61-69, 2014.

[5] B. Dale, A. Leland, and G. J. Dale, “What factors facilitate good learning experiences
in clinical studies in nursing: bachelor students’ perceptions,” ISRN Nursing, vol. 16, no. 5, pp. 628-679, 2013.

[6] E. Gurková, K. Žiaková, S. Cibríková et al., “Factors influencing the effectiveness of clinical learning environment in nursing education,” Central European Journal of Nursing and Midwifery, vol. 7, no. 3, pp. 470-475, 2016.

[7] E. Papastavrou, M. Dimitriadou, H. Tsangari et al., “Nursing students’ satisfaction of the clinical learning environment: a research study,” BMC Nurs, vol. 15, no. 1, pp. 1-10, 2016.

[8] N. N. T. Giang, K. T. M. Giang, and L. Vu, “Nursing students’ perceptions of clinical learning environment,” Ho Chi Minh Journal of Medicine, vol. 23, no. 5, pp. 113-119, 2019.

[9] H. T. Tran, “Challenges for nursing students in the clinical learning environment at Hong Bang International University in 2019,” Journal of Nursing Science, vol. 3, no. 1, pp. 12-18, 2020.

[10] V. T. Do and H. M. Tran, “The final -year nursing students’ satisfaction with clinical learning environment at the ASEAN College of Medicine and Pharmacy in 2021 and related factors,” Journal of Nursing Science, vol. 5, no. 2, pp. 35-38, 2022.

[11] V. T. L. Ho, B. T. N. Duong, and T. T. Pham, “Survey of satisfaction with clinical learning environment of nursing students at Duy Tan University,” DTU Journal of Science and Technology, vol. 4, no. 41, pp. 128-136, 2020.
DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.8557

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved