TỐI ƯU HÓA QUÁ TRÌNH TÁCH CHIẾT FLAVONOID TỪ CÂY GAI XANH CAO BẰNG | Chí | TNU Journal of Science and Technology

TỐI ƯU HÓA QUÁ TRÌNH TÁCH CHIẾT FLAVONOID TỪ CÂY GAI XANH CAO BẰNG

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 19/04/19                Ngày hoàn thiện: 25/09/19                Ngày đăng: 17/10/19

Các tác giả

1. Trần Văn Chí, Trường Đại học Nông Lâm - ĐH Thái Nguyên
2. Nguyễn Sinh Huỳnh, Công ty Cổ phần Giống và Thức ăn chăn nuôi Cao Bằng
3. Lưu Hồng Sơn Email to author, Trường Đại học Nông Lâm - ĐH Thái Nguyên
4. Nguyễn Thị Hồng Ngọc, Trường Đại học Nông Lâm - ĐH Thái Nguyên
5. Vũ Thị Diệp, Trường Đại học Nông Lâm - ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Mục đích của nghiên cứu là khảo sát đơn yếu tố nồng độ dung môi ethanol, thời gian, nhiệt độ, tỉ lệ nguyên liệu/ dung môi chiết, ảnh hưởng tới quá trình tách chiết flavonid từ cây gai xanh cho kết quả tương ứng: 70%; 90 phút; 80°C; 1/15 (w/v). Trên cơ sở khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến điều kiện chiết tách thì nồng độ dung môi, thời gian chiết và tỷ lệ nguyên liệu/ dung môi là những yếu tố ảnh hưởng mạnh đến quá trình chiết tách. Bằng phương pháp quy hoạch thực nghiệm BoxBehnken đã tìm được điều kiện tối ưu quá trình tách chiết flavonoid từ cây gai xanh sử dụng ethanol 71,33%, thời gian tách chiết 94 phút, tỷ lệ nguyên liệu/dung môi 1/15,67; hàm lượng flavonoid theo những điều kiện trên là 36,17%. Kết quả thực nghiệm cho kết quả có độ tương thích cao với mô hình.

Từ khóa


Cao Bằng, cây gai xanh, flavonoid, tách chiết, tối ưu

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1]. Đỗ Tất Lợi, Cây thuốc và vị thuốc Việt Nam, Nxb Y học, 2004.


[2]. Singleton V. L., Orthofer R., Lamuela-Raventos R. M., Analysis of total phenols and other oxidation substrates and antioxidants by means of FolinCiocalteu reagent. In: Packer L, editor. Oxidants and Antioxidants, Pt A. pp. 152–178, 1999.

[3]. Dong Gu Lee, “Quantitative Analysis of the Flavonoid Content in the Leaves of Boehmeria nivea and Related Commercial Products”, Natural Product Sciences, 21(1), pp. 66-70, 2015.

[4]. Nguyễn Văn Đàn, Nguyễn Viết Tựu, Phương pháp nghiên cứu hóa học cây thuốc, Nxb Y học, 1985.

[5]. Lưu Hồng Sơn, “Tối ưu hóa quá trình tách chiết Flavonoid từ chè dây Cao Bằng”, Tạp chí Khoa học và công nghệ - Đại học Thái Nguyên, 171(11), tr. 15-19, 2017.

[6]. Jingchen Wei, Lianku Lin, Xiaojian Su, “Anti‑hepatitis B virus activity of Boehmeria nivea leaf extracts in human HepG2.2.15 cells”, Biomedical Reports, 2, pp. 147-151, 2014.

[7]. Spigno G. Tramelli, L. De Faveri, D. M., “Effects of extraction time, temperature and solvent on concentration and antioxidant activity of grape marc phenolics”, Journal of Food Engineering, 81, pp. 200-208, 2007.


Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved