ĐẶC TRƯNG VÀ KHẢ NĂNG HẤP PHỤ AMOXICILLIN CỦA THAN SINH HỌC THỦY NHIỆT TỪ BÃ CHƯNG CẤT TINH DẦU SẢ HOẠT HÓA BẰNG KIỀM | Thảo | TNU Journal of Science and Technology

ĐẶC TRƯNG VÀ KHẢ NĂNG HẤP PHỤ AMOXICILLIN CỦA THAN SINH HỌC THỦY NHIỆT TỪ BÃ CHƯNG CẤT TINH DẦU SẢ HOẠT HÓA BẰNG KIỀM

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 11/09/23                Ngày hoàn thiện: 17/10/23                Ngày đăng: 18/10/23

Các tác giả

1. Trương Thị Thảo Email to author, Trường Đại học Khoa học - ĐH Thái Nguyên
2. Lương Thị Lệ Trang, 1) Trường Đại học Khoa học - ĐH Thái Nguyên, 2) Trường THCS Tràng An, huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh

Tóm tắt


Nghiên cứu này trình bày kết quả nghiên cứu chế tạo than sinh học từ bã chưng cất tinh dầu sả theo phương pháp thủy nhiệt, sau đó được hoạt hóa bằng KOH 5M ở nhiệt độ phòng trong 24 h, nghiên cứu các đặc trưng vật liệu và khả năng hấp phụ amoxicillin (AMO) trong môi trường nước. Các đặc trưng vật liệu được xác định bằng các phương pháp nhiễu xạ tia X (XRD), phương pháp phổ hồng ngoại (IR), kính hiển vi điện tử quét (SEM) và phương pháp phân tích bề mặt riêng (BET). Kết quả cho thấy, nguyên liệu đã bị carbon hóa tốt, giàu các nhóm chức hữu cơ, diện tích bề mặt riêng đạt 24,6 m2/g. Các yếu tố ảnh hưởng tới khả năng hấp phụ AMO trong môi trường nước của than sinh học sả đã được khảo sát như pH, nồng độ đầu của AMO, hàm lượng than sử dụng, thời gian hấp phụ. Kết quả cho thấy, sự hấp phụ tốt nhất xảy ra tại pH bằng 5, đạt cân bằng hấp phụ sau 3 h, khi nồng độ đầu của AMO càng nhỏ (5 -10 ppm) và lượng than sử dụng đủ lớn (3,0 – 5,0 g/L) thì hiệu suất hấp phụ đạt khoảng 90%. Quá trình thực nghiệm hấp phụ phù hợp với mô hình lý thuyết hấp phụ đẳng nhiệt Freundlich và mô hình động học bậc hai, cho thấy cơ chế hấp phụ có tính trung gian giữa hấp phụ vật lý và hấp phụ hóa học.

Từ khóa


Than sinh học thủy nhiệt; Sả; Hấp phụ; Amoxicillin; Hấp phụ đẳng nhiệt Freundlich

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1] I. Anastopoulos, I. Pashalidis, A. G. Orfanos, I. D. Manariotis, T. Tatarchuk, L. Sellaoui, A. Bonilla-Petriciolet, A. Mittal, and A. Nunez-Delgado, "Removal of caffeine, nicotine and amoxicillin from (waste) waters by various adsorbents. A review," Journal of Environmental Management, vol. 261, 2020, Art. no. 110236, doi: 10.1016/j.jenvman.2020.110236.

[2] Y. El-Nahhal and N. El-Dahdouh, “Toxicity of Amoxicillin and Erythromycin to Fish and Mosquitoes,” Ecotoxicology and Environmental contamination, vol. 10, no. 1, pp. 13-21, 2015, doi: 10.5132/eec.2015.01.03.

[3] A. Fawzy, H. Mahanna, and M. Mossad, “Effective photocatalytic degradation of amoxicillin using MIL-53(Al)/ZnO composite,” Environmental Science and Pollution Research, vol. 29, pp. 68532-68546, 2022, doi: 10.1007/s11356-022-20527-0.

[4]. R. Kıdak and Ş. Doğan, “Medium-high frequency ultrasound and ozone based advanced oxidation for amoxicillin removal in water,” Ultrasonics Sonochemistry, vol. 40, Part B, pp. 131-139, 2018, doi: 10.1016/j.ultsonch.2017.01.033.

[5] D. A. Palacio, B. F. Urbano, and B. L. Rivas, "Water-soluble polymers with the ability to remove amoxicillin as emerging pollutant from water," Environmental Technology & Innovation, vol. 23, 2021, Art. no. 101589, doi:10.1016/j.eti.2021.101589.

[6] L. Du, S. Ahmad, L. Liu, L. Wang, and J. Tang, "A review of antibiotics and antibiotic resistance genes (ARGs) adsorption by biochar and modified biochar in water," Science of The Total Environment, vol. 858, Part 2, 2023, Art. no. 159815, doi: 10.1016/j.scitotenv.2022.159815.

[7] Y. Zhou, S. Y. Leong, and Q. Li, "Modified biochar for removal of antibiotics and antibiotic resistance genes in the aqueous environment: A review," Journal of Water Process Engineering, vol. 55, 2023, Art. no. 104222, doi: 10.1016/j.jwpe.2023.104222.

[8] M.A. Ranjah, M. Waseem, F. Taj, and I. Ashraf, “Lemongrass (Cymbopogon citratus): a valuable ingredient for functional foods,” International Journal of Food and Allied Sciences, vol. 4, no. 2, pp. 11-19, 2021, doi:10.21620/ijfaas.2018211-19.

[9] M. Thanh and T. Lam, “Growing lemongrass and distilling lemongrass essential oil using new technology helps people develop economically,” June 13, 2020. [Online]. Available: https://maythucphamkag.com/trong-sa-chung-cat-tinh-dau-sa-cong-nghe-moi-phat-trien-kinh-te. [Accessed August, 15, 2023].

[10] W. Tu, Y. Liu, Z. Xie, M. Chen, L. Ma, G. Du, and M. Zhu, ''A novel activation-hydrochar via hydrothermal carbonization and KOH activation of sewage sludge and coconut shell for biomass wastes: Preparation, characterization and adsorption properties," Journal of Colloid and Interface Science, vol. 593, pp. 390-407, 2021, doi: 10.1016/j.jcis.2021.02.133.

[11] F. Teng, Y. Zhang, D. Wang, M. Shen, and D. Hu, "Iron-modified rice husk hydrochar and its immobilization effect for Pb and Sb in contaminated soil," Journal of Hazardous Materials, vol. 398, 2020, Art. no. 122977, doi: 10.1016/j.jhazmat.2020.122977.

[12] K. Nadarajah, E. R. Bandala, Z. Zhang, S. Mundree, and A. Goonetilleke, "Removal of heavy metals from water using engineered hydrochar: Kinetics and mechanistic approach," Journal of Water Process Engineering, vol. 40, 2021, Art. no. 101929, doi: 10.1016/j.jwpe.2021.101929.

[13] Suhas, V. K. Gupta, P. J. M. Carrott, R. Singh, N. Chaudhary, and S. Kushwaha, "Cellulose: A review as natural, modified and activated carbon adsorbent," Bioresource Technology, vol. 216, pp. 1066-1076, 2016, doi: 10.1016/j.biortech.2016.05.106

[14] L. G. Wade, Organic Chemistry, 5th Edition, Whitman College. Pearson Education Inc., 2003.

[15] J. Deng, X. Li, X. Wei, Y. Liu, J. Liang, N. Tang, B. Song, X. Chen, and X. Cheng, "Sulfamic acid modified hydrochar derived from sawdust for removal of benzotriazole and Cu (II) from aqueous solution: Adsorption behavior and mechanism," Bioresource Technology, vol. 290, 2019, Art. no. 121765, doi: 10.1016/j.biortech. 2019.121765.

[16] O. Kazak and A. Tor, "In situ preparation of magnetic hydrochar by co-hydrothermal treatment of waste vinasse with red mud and its adsorption property for Pb(II) in aqueous solution," Journal of Hazardous Materials, vol. 393, 2020, Art. no. 122391, doi: 10.1016/j.jhazmat.2020.122391.

[17] T. Liu, Z. Chen, Z. Lib, H. Fu, G. Chen, T. Fengb, and Z. Chen, "Preparation of magnetic hydrochar derived from iron-rich Phytolacca acinosa Roxb. for Cd removal," Science of the Total Environment, vol. 769, 2021, Art. no. 145159, doi: 10.1016/j.scitotenv.2021.145159.

[18] X. Zhang, Y. Zhang, H. H. Ngo, W. Guo, H. Wen, D. Zhang, C. Li, and L. Qi, "Characterization and sulfonamide antibiotics adsorption capacity of spent coffee grounds based biochar and hydrochar," Science of the Total Environment, vol. 716, 2020, Art. no. 137015, doi: 10.1016/j.scitotenv.2020.137015.

[19] S. Rasam, M. K. Moraveji, A. Soria-Verdugo, and A. Salimi, "Synthesis, characterization and absorbability of Crocus sativus petals hydrothermal carbonized hydrochar and activated hydrochar," Chemical Engineering & Processing: Process Intensifcation, vol. 159, Art. no. 108236, 2021, doi: 10.1016/j.cep.2020.108236.
DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.8740

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved