PHÂN TÍCH THÔNG SỐ KHÔNG CHẮC CHẮN CHO CƠ CẤU CHẤP HÀNH THỦY LỰC VAN ĐIỆN TỪ CỦA HỆ THỐNG TREO CHỦ ĐỘNG TRÊN Ô TÔ TẢI | Tú | TNU Journal of Science and Technology

PHÂN TÍCH THÔNG SỐ KHÔNG CHẮC CHẮN CHO CƠ CẤU CHẤP HÀNH THỦY LỰC VAN ĐIỆN TỪ CỦA HỆ THỐNG TREO CHỦ ĐỘNG TRÊN Ô TÔ TẢI

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 21/09/23                Ngày hoàn thiện: 03/11/23                Ngày đăng: 03/11/23

Các tác giả

1. Đỗ Trọng Tú, Trường Đại học Điện Lực, Việt Nam
2. Vũ Văn Tấn Email to author, Trường Đại học Giao thông Vận tải, Việt Nam
3. Sename Olivier, Đại học Grenoble Alpes, CNRS, Grenoble INP, Phòng thí nghiệm GIPSA-Lab, Cộng hòa Pháp

Tóm tắt


Hệ thống treo chủ động đang có xu hướng sử dụng nhiều trên ô tô tải. Trong đó, cơ cấu chấp hành dạng điện thủy lực được sử dụng rộng rãi bởi lực sinh ra lớn, thời gian tác động nhanh. Bài báo này trình bày sơ đồ nguyên lý của cơ cấu chấp hành dạng điện thủy lực sử dụng van điện từ cho hệ thống treo chủ động trên ô tô tải. Các phương trình toán học được thiết lập để mô tả chính xác đặc tính của cơ cấu chấp hành với đầu vào là cường độ dòng điện, đầu ra là lực của cơ cấu chấp hành. Đặc tính của cơ cấu chấp hành được mô phỏng và đánh giá dựa trên tính không chắc chắn bởi một số thông số kết cấu của hệ thống từ 80% lên đến 120%. Kết quả nghiên cứu trên miền thời gian và miền tần số là tiền đề cho việc nghiên cứu, điều khiển, hoàn thiện hệ thống treo chủ động trên phương tiện giao thông có tải trọng lớn.

Từ khóa


Cơ cấu chấp hành điện-thủy lực; Van điện từ; Thông số không chắc chắn; Hệ thống treo chủ động; Ô tô tải

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1] A. Hamza and N. Ben Yahia, “Heavy trucks with intelligent control of active suspension based on artificial neural networks,” Proc. Inst. Mech. Eng. Part I J. Syst. Control Eng., vol. 235, no. 6, pp. 952–969, 2021.

[2] P. Gaspar, Z. Szabo, and J. Bokor, “Active Suspension in Integrated Vehicle Control,” in Switched Systems, IntechOpen, 2009, pp. 83 - 104.

[3] M. M. Morato, M. Q. Nguyen, O. Sename, and L. Dugard, “Design of a fast real-time LPV model predictive control system for semi-active suspension control of a full vehicle,” J. Franklin Inst., vol. 356, no. 3, pp. 1196–1224, 2019.

[4] V. H. Dang, V. T. Vu, T. N. Vu, and O. Sename, “Evaluation of Dynamic Load Reduction for a Tractor Semi-Trailer Using the Air Suspension System at all Axles of the Semi-Trailer,” Actuators, vol. 11, no. 1, 2022, doi: 10.3390/act11010012.

[5] V. T. Vu and N. T. Vu, “Effect of Suspension Roll Angle Sensors on the Performance of H∞ Active Antiroll Bar Control System of Trucks,” Mathematical Problems in Engineering, vol. 2023. pp. 1–18, 2023.

[6] J. Zhu, D. Zhao, S. Liu, Z. Zhang, G. Liu, and J. Chang, “Integrated Control of Spray System and Active Suspension Systems Based on Model-Assisted Active Disturbance Rejection Control Algorithm,” Mathematics, vol. 10, no. 18, 2022.

[7] J. W. Lee and K. Oh, “New Decentralized Actuator System Design and Control for Cost-Effective Active Suspension,” IEEE Access, vol. 10, no. November, pp. 113214–113233, 2022.

[8] V. Ušinskis, N. Šešok, I. Iljin, and V. Buˇ, “Optimization of Damping in a Semi-Active Car Suspension System with Various Locations of Masses,” Appl. Sci., vol. 12, 2023.

[9] D. N. Nguyen and T. A. Nguyen, “The Dynamic Model and Control Algorithm for the Active Suspension System,” Math. Probl. Eng., vol. 2023, pp. 1–9, 2023.

[10] S. Basaran and M. Basaran, “Vibration control of truck cabins with the adaptive vectorial backstepping design of electromagnetic active suspension system,” IEEE Access, vol. 8, pp. 173056–173067, 2020.

[11] A. Achnib and O. Sename, “Control Engineering Practice Discrete-time multi-model preview control : Application to a real semi-active automotive suspension system,” Control Eng. Pract., vol. 137, no. April, p. 105553, 2023.

[12] V. T. Vu, “Enhancing the roll stability of heavy vehicles by using an active anti-roll bar system,” PhD Thesis, Grenoble INP, 2017.

[13] D. N. Nguyen, T. A. Nguyen, and N. D. Dang, “A Novel Sliding Mode Control Algorithm for an Active Suspension System Considering with the Hydraulic Actuator,” Lat. Am. J. Solids Struct., vol. 19, no. 1, pp. 1–16, 2022.

[14] H. Pang, X. Zhang, J. Yang, and Y. Shang, “Adaptive backstepping-based control design for uncertain nonlinear active suspension system with input delay,” International Journal of Robust and Nonlinear Control, vol. 29, no. 16. pp. 5781–5800, 2019.

[15] H. Pang, X. Zhang, J. Chen, and K. Liu, “Design of a coordinated adaptive backstepping tracking control for nonlinear uncertain active suspension system,” Appl. Math. Model., vol. 76, pp. 479–494, 2019.

[16] H. Pang, X. Zhang, and Z. Xu, “Adaptive backstepping-based tracking control design for nonlinear active suspension system with parameter uncertainties and safety constraints,” ISA Trans., vol. 88, pp. 23–36, 2019.

[17] Y. J. Liu and H. Chen, “Adaptive Sliding Mode Control for Uncertain Active Suspension Systems with Prescribed Performance,” IEEE Trans. Syst. Man, Cybern. Syst., vol. 51, no. 10, pp. 6414–6422, 2021.

[18] R. E. J. Talabani, Y. A. Faraj, and R. A. H. AL-Baldawi, “A Study on the Effects of Servovalve Lap on the Performance of a Closed - Loop Electrohydraulic Position Control System,” AL-Rafdain Eng. J., vol. 17, no. 5, pp. 1–14, 2009.

[19] J. C. Renn and T. H. Wu, “Modeling and control of a new 1/4T servo-hydraulic vehicle active suspension system,” J. Mar. Sci. Technol., vol. 15, no. 3, pp. 265–272, 2007.
DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.8792

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved