ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG BÙN THẢI LÀM MÀNG HẤP THỤ ÁNH SÁNG TRONG THIẾT BỊ BAY HƠI NƯỚC DÙNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI | Linh | TNU Journal of Science and Technology

ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG BÙN THẢI LÀM MÀNG HẤP THỤ ÁNH SÁNG TRONG THIẾT BỊ BAY HƠI NƯỚC DÙNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 22/09/23                Ngày hoàn thiện: 03/11/23                Ngày đăng: 03/11/23

Các tác giả

1. Đặng Thị Hải Linh, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – ĐH Quốc gia Hà Nội
2. Nguyễn Đức Bình, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – ĐH Quốc gia Hà Nội
3. Đinh Thị Kim Phượng, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – ĐH Quốc gia Hà Nội
4. Phạm Thu Huyền, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – ĐH Quốc gia Hà Nội
5. Nguyễn Ngọc Duy, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – ĐH Quốc gia Hà Nội
6. Nguyễn Thị Hạnh, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – ĐH Quốc gia Hà Nội
7. Trần Nam Anh, 1) Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – ĐH Quốc gia Hà Nội, 2) Trường Đại học Phenikaa,
8. Phạm Hồng Ánh, Trường THCS-THPT Nguyễn Siêu, Hà Nội
9. Nguyễn Minh Hoàng, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – ĐH Quốc gia Hà Nội
10. Đào Văn Dương Email to author, Trường Đại học Phenikaa

Tóm tắt


Công nghệ tạo hơi nước sử dụng năng lượng mặt trời là một phương pháp bền vững đầy hứa hẹn nhằm giảm thiểu khủng hoảng năng lượng toàn cầu và tình trạng khan hiếm nước sạch. Các vật liệu tiên tiến góp phần không nhỏ trong việc nâng cao hiệu suất bay hơi của thiết bị tạo hơi nước dùng năng lượng mặt trời. Trong nghiên cứu này, chúng tôi đánh giá khả năng sử dụng bùn thải công nghiệp trong việc ứng dụng làm màng hấp thụ ánh sáng của thiết bị tạo hơi nước dùng năng lượng mặt trời. Các đặc trưng của vật liệu cacbon, màng hấp thụ ánh sáng như hình thái, nhóm chức bề mặt, thành phần nguyên tố, diện tích bề mặt được khảo sát thông qua các phương pháp như hiển vi điện tử quét, phổ hấp thụ hồng ngoại, phổ tán sắc năng lượng, đường đẳng nhiệt hấp phụ theo lý thuyết Brunauer-Emmett-Teller. Kết quả đo tốc độ bay hơi tối ưu đạt được 1,88 kg.m-2.h-1 trong điều kiện chiếu sáng 0,6 kW/m2. Kết quả cho thấy, việc sử dụng bùn thải công nghiệp trong ứng dụng làm màng hấp thụ ánh sáng tạo hơi nước dùng năng lượng mặt trời có tính khả thi và tiềm năng lớn.


Từ khóa


Công nghệ tạo hơi nước; Năng lượng mặt trời; Nước sạch; Bùn thải; Vật liệu hấp thụ ánh sáng mặt trời

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1] United Nations, "World Water Development Report," 2019.

[2] United Nations, "Summary Progress Update 2021 – SDG 6 – water and sanitation for all," 2021

[3] United Nations, "Water, sanitation, hygiene, waste and electricity services in health care facilities: progress on the fundamentals," Global report, 2023.

[4] Vietnam Ministry of Natural Resources and Environment, "Report on environmental status," 2020.

[5] World Bank Group, "Towards a Safe, Clean and Resilient Water System in Vietnam," 2019.

[6] V. M. Monsalvo, A. F. Mohedano, and J. J. Rodriguez, "Activated carbons from sewage sludge Application to aqueous-phase adsorption of 4-chlorophenol," Desalination, vol. 277, no.1–3, pp. 377-382, 2011.

[7] J.Zhang and Q. Wang, "Sustainable mechanisms of biochar derived from brewers' spent grain and sewage sludge for ammonia–nitrogen capture," Journal of Cleaner Production, vol. 112, pp. 3927-3934, 2016.

[8] W. Zhang, S. Mao, H. Chen, L. Huang, and R. Qiu, "Pb(II) and Cr(VI) sorption by biochars pyrolyzed from the municipal wastewater sludge under different heating conditions," Bioresource technology, vol. 147, pp. 545-552, 2013.

[9] Y.-H. Lia, F.-M. Chang, B. Huang, Y.-P. Song, H.-Y. Zhao, and K.-J. Wang, "Activated carbon preparation from pyrolysis char of sewage sludge and its adsorption performance for organic compounds in sewage," Fuel, vol. 266, 2020, Art. no. 117053.

[10] V. M. Monsalvo, A. F. Mohedano, and J. J. Rodriguez, "Activated carbons from sewage sludge: application to aqueous-phase adsorption of 4-chlorophenol," Desalination, vol. 277, pp. 377-382, 2011.

[11] Q. Wen, C. Li, Z. Cai, W. Zhang, H. Gao, L. Chen, G. Zeng, X. Shu, and Y. Zhao, "Study on activated carbon derived from sewage sludge for adsorption of gaseous formaldehyde," Bioresource, vol. 102, no. 2, pp. 942-947, 2011.

[12] W. Wang, D. Li, S. Zuo, Z. Guan, H. Xu, S. Ding, and D. Xia, "Discarded-leaves derived biochar for highly efficient solar water evaporation and clean water production: The crucial roles of graphitized carbon," Colloids Surfaces A: Physicochemical Engineering Aspects, vol. 639, 2022, Art. no. 128337.

[13] Y. Xia and N. J. Halas, "Shape-controlled synthesis and surface plasmonic properties of metallic nanostructures," MRS bulletin, vol. 30, no. 5, pp. 338-348, 2005.

[14] J. Zhang and Q. Wang, "Sustainable mechanisms of biochar derived from brewers' spent grain and sewage sludge for ammonia–nitrogen capture," Journal of Cleaner Production, vol. 112, pp. 3927-3934, 2016.
DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.8802

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved