NGHIÊN CỨU VÀ MÔ PHỎNG HỆ NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI CÓ KHO ĐIỆN LAI GHÉP GIỮA SIÊU TỤ VÀ PIN LITHIUM | Huy | TNU Journal of Science and Technology

NGHIÊN CỨU VÀ MÔ PHỎNG HỆ NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI CÓ KHO ĐIỆN LAI GHÉP GIỮA SIÊU TỤ VÀ PIN LITHIUM

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 27/09/23                Ngày hoàn thiện: 14/11/23                Ngày đăng: 15/11/23

Các tác giả

1. Bùi Văn Huy Email to author, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội
2. Trịnh Trọng Chưởng, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội
3. Quách Đức Cường, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

Tóm tắt


Trong một hệ thống điện mặt trời, năng lượng mặt trời được chuyển đổi thành điện năng thông qua các tấm pin mặt trời. Tuy nhiên, năng lượng mặt trời không ổn định, phụ thuộc vào điều kiện thời tiết và thời điểm trong ngày. Do đó, việc tích hợp sử dụng các hệ thống lưu trữ năng lượng trong các hệ thống điện mặt trời là rất quan trọng. Các cấu trúc lai ghép giữa siêu tụ và Pin Lithium được coi là hiệu quả trong lĩnh vực kho điện. Việc kết hợp siêu tụ và Lithium trong hệ lưu trữ năng lượng nhằm tận dụng những ưu điểm của cả hai, bao gồm khả năng sạc và xả nhanh, cũng như mật độ lưu trữ công suất lớn của siêu tụ và khả năng lưu trữ công suất lớn của Pin Lithium. Mục tiêu của nghiên cứu này là xác định được chiến lược điều khiển phối hợp siêu tụ và Pin Lithium qua đó làm nổi bật những lợi ích của việc kết hợp siêu tụ và Pin Lithium trong hệ kho điện thông qua việc mô hình hóa và mô phỏng. Các vòng điều khiển, mạch công suất được tính toán và mô phỏng kiểm chứng bằng phần mềm Matlab Simulink.Kết quả mô phỏng cho thấy chiến lược điều khiển cho kết quả đáp ứng được yêu cầu đặt ra.

Từ khóa


Pin Lithium; Siêu tụ; Hệ thống; Điện mặt trời; Kho điện; Nguồn phân tán

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1] M. Michalczuk, L. Grzesiak, and B. Ufnalski, “A lithium battery and ultracapacitor hybrid energy source for an urban electric vehicle,” Electrical Review, vol. 88, no. 4B, pp. 158-162, 2012.

[2] J.W. Dixon and M.E. Ortuzar, “Battery, Ultracapacitor, Fuel Cell, and Hybrid Energy Storage Systems for Electric, Hybrid Electric, Fuel Cell, and Plug-In Hybrid Electric Vehicles: State of the Art,” IEEE Transactions on Vehicular Technology, vol. 59, no.6, pp. 2806-2814, 2010.

[3] Z. Ghassan, S. A. Rajendra, N.E. S´anchez, and A.B. Wilber, “Lithium-ion battery-packs for solar home systems: Layout, cost and implementation perspectives,” Journal of Energy Storage, vol. 32, 2020, Art. no. 101985, doi: 10.1016/j.est.2020.101985.

[4] Y. Zhang, Z. Jiang, and X. Yu, “Control Strategies for Battery/Supercapacitor Hybrid Energy Storage Systems,” IEEE Energy 2030 Conference, 2008, pp. 1-6

[5] G. Wang, H. Wang, B. Zhong, L. Zhang, and J. Zhang, “Supercapacitor’s Applications,” in Electrochemical Energy Storage and Conversion, Taylor & Francis Group, LLC, 2016, pp. 479 492, doi:10.1201/b19061-27.

[6] T. A. Pham, “Controls of Supercapacitor Energy Storage Systems Integrated in Remote Area Wind-Diesel Power Supply Systems,” Doctoral Dissertation in Control Engineering and Automation, Hanoi University of Science and Technology, 2015

[7] T. A. Pham, V. C. Nguyen, X. D. Cao, and P. Q. Nguyen, “A Predictive Control Approach for Bidirectional DC-DC Power Converter in Supercapacitor Energy Storage Systems,” Journal of Computer Science and Cybernetics, vol. 31, no. 2, pp. 123-132, 2015, doi: 10.15625/1813-9663/31/2/4413.

[8] M. E. Glavin, “A Stand-alone Photovoltaic Supercapacitor Battery Hybrid Energy Storage System,” Power Electronics and Motion Control Conference, 2008, pp. 1688-1695.

[9] J. Zhang, "Bidirectional DC-DC Power Converter Design Optimization, Modeling and Control," Doctoral Dissertation in Electrical Engineering, the Virginia Polytechnic Institute and State University, 2008.

[10] X. Zhang, X. W. Z. Feng, and X. Guo, "A New Control Strategy for Bi-Directional DC-DC Converter in Electric Vehicle," International Conference on Electrical Machines and Systems, 2011, pp. 1-4, doi: 10.1109/ICEMS.2011.6073569.
DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.8852

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved