ẢNH HƯỞNG CỦA THỜI GIAN CHIẾU LED XANH LÊN SỰ PHÁT TRIỂN CỦA HẠT NANO BẠC BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHỔ HẤP THỤ PLASMON | Hòa | TNU Journal of Science and Technology

ẢNH HƯỞNG CỦA THỜI GIAN CHIẾU LED XANH LÊN SỰ PHÁT TRIỂN CỦA HẠT NANO BẠC BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHỔ HẤP THỤ PLASMON

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 06/03/19                Ngày đăng: 08/03/19

Các tác giả

1. Vũ Xuân Hòa Email to author, Trường Đại học Khoa học - ĐH Thái Nguyên
2. Phạm Minh Tân, Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp - ĐH Thái Nguyên
3. Phạm Thị Thu Hà, Trường Đại học Khoa học - ĐH Thái Nguyên
4. Nguyễn Văn Đông, Trường Đại học Khoa học - ĐH Thái Nguyên
5. Lô Thị Huế, Trường Đại học Khoa học - ĐH Thái Nguyên
6. Đỗ Mạnh Quyền, Trường Đại học Khoa học - ĐH Thái Nguyên
7. Hoàng Cao Nguyên, Trường Đại học Khoa học - ĐH Thái Nguyên
8. Phan Thanh Phương, Trường Đại học Khoa học - ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Trong nghiên cứu này trình bày về kết quả của sự chuyển đổi hình dạng hạt nano bạc (AgNPs) từ dạng cầu sang cấu trúc dẹt dạng tam giác bằng phương pháp biến đổi phổ hấp thụ plasmon dưới sự kích thích của ánh sáng LED xanh lá (532 ± 10 nm) ở mật độ công suất 0,51 mW/cm2 thay đổi theo thời gian. Kích thước, hình dạng và tính chất quang của AgNPs được khảo sát bằng phổ hấp thụ plasmon UV-Vis, kính hiển vi điện tử truyền qua (TEM). Kết quả chỉ ra rằng, các hạt AgNPs mầm có kích thước trung bình 14 nm. Các hạt AgNPs dẹt dạng tam giác có kích thước cạnh phụ thuộc vào thời gian chiếu LED và tỷ lệ nồng độ [NaBH4]/[AgNO3]. Thêm vào đó, khi thời gian chiếu LED tăng thì hình dạng các AgNPs biến đổi từ dạng tam giác sang dạng tam giác cụt các góc tương ứng. Điều này cũng nhận được thông qua phổ hấp thụ plasmon UV-Vis khi đỉnh phổ dịch về phía sóng dài. Các kết quả này cho thấy có nhiều hứa hẹn ứng dụng trong lĩnh vực y sinh, như: tăng trưởng tán xạ Raman bề mặt, cảm biến sinh học.

Từ khóa


Hấp thụ plasmon; nano bạc dạng cầu; nano bạc dạng tam giác; TEM, LED

Toàn văn:

PDF

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved