PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC THỰC HÀNH HÓA HỌC CỦA HỌC SINH TRONG DẠY HỌC CHƯƠNG 9 - CHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC 11 | Hoàng | TNU Journal of Science and Technology

PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC THỰC HÀNH HÓA HỌC CỦA HỌC SINH TRONG DẠY HỌC CHƯƠNG 9 - CHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC 11

Thông tin bài báo

Ngày đăng: 28/12/18

Các tác giả

1. Lê Huy Hoàng Email to author, Trường Đại học Sư phạm - ĐH Thái Nguyên
2. Đỗ Thị Uyên, Trường Đại học Sư phạm - ĐH Thái Nguyên
3. Trịnh Thị Hương Giang, Trường Đại học Sư phạm - ĐH Thái Nguyên
4. Vũ Thị Vân Anh, Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Nguyên
5. Nguyễn Thị Hải Yến, Trường Trung học phổ thông Đại Từ - Thái Nguyên

Tóm tắt


Hội nghị Trung ương 8 khóa XI năm 2013 đã xác định “Đổi mới căn bản, toàn diện Giáo dục và Đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa - hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng Xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”, đồng thời “Chuyển mạnh quá trình giáo dục từ chủ yếu trang bị kiến thức sang phát triển toàn diện năng lực và phẩm chất người học”. Trong thời đại 4.0 ngày nay thì vấn đề phát triển năng lực của học sinh là vấn đề thời sự cấp bách. Năng lực của học sinh cần phát triển gồm các năng lực chung và năng lực chuyên biệt. Trong các năng lực chuyên biệt thì năng lực thực hành hóa học có vai trò đặc biệt quan trọng vì đặc thù của môn Hóa học là khoa học thực nghiệm. Phát triển năng lực thực hành hóa học của học sinh phổ thông trong dạy học chương 9 - chương trình hóa học 11 là một vấn đề cấp thiết để nâng cao chất lượng giáo dục Việt Nam hiện nay, đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục phổ thông theo định hướng phát triển năng lực học sinh.


Từ khóa


Phát triển năng lực, thực hành hóa học, học sinh phổ thông, chương 9, hóa học lớp 11

Toàn văn:

PDF

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved