ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC THAM SỐ CẤU TRÚC LÊN ĐỘ MỞ RỘNG VÙNG CHIẾT SUẤT ÂM TRONG CẤU TRÚC LƯỚI ĐĨA DỰA TRÊN LAI HÓA PLASMON | Hiền | TNU Journal of Science and Technology

ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC THAM SỐ CẤU TRÚC LÊN ĐỘ MỞ RỘNG VÙNG CHIẾT SUẤT ÂM TRONG CẤU TRÚC LƯỚI ĐĨA DỰA TRÊN LAI HÓA PLASMON

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 06/03/19                Ngày đăng: 08/03/19

Các tác giả

1. Nguyễn Thị Hiền Email to author, Trường Đại học Khoa học - ĐH Thái Nguyên
2. Phạm Thị Mai Hiền, Trường Đại học Khoa học - ĐH Thái Nguyên
3. Nguyễn Thị Hương, Trường Đại học Khoa học - ĐH Thái Nguyên
4. Bùi Văn Chỉnh, Trường Đại học Khoa học - ĐH Thái Nguyên
5. Nguyễn Xuân Ca, Trường Đại học Khoa học - ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Chúng tôi đã mô phỏng và tính toán để tối ưu hóa vùng chiết suất âm được mở rộng nhờ lai hóa Plasmon trong cấu trúc lưới đĩa hai lớp hoạt động ở vùng tần số GHz. Kết quả cho thấy khoảng cách giữa hai lớp ảnh hưởng mạnh nhất đến cường độ lai hóa để mở rộng vùng có từ thẩm âm. Trong khi đó, chiều dày lớp điện môi, độ rộng dây liên tục và bán kính đĩa thì ảnh hưởng mạnh đến tần số plasma. Cấu trúc tối ưu thu được đơn giản, không phụ thuộc phân cực và cho vùng chiết suất âm rộng đến 12,8%. Kết quả này là một bước quan trọng để tiến gần đến các ứng dụng thực tế sử dụng vùng chiết suất âm rộng không phụ thuộc phân cực.

Từ khóa


vật liệu biến hóa; chiết suất âm rộng; cấu trúc lưới đĩa; lai hóa

Toàn văn:

PDF

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved