DẠY HỌC CHUYÊN ĐỀ "TRÁI ĐẤT VÀ BẦU TRỜI" – VẬT LÍ 10 THEO ĐỊNH HƯỚNG GIÁO DỤC STEM | Hiền | TNU Journal of Science and Technology

DẠY HỌC CHUYÊN ĐỀ "TRÁI ĐẤT VÀ BẦU TRỜI" – VẬT LÍ 10 THEO ĐỊNH HƯỚNG GIÁO DỤC STEM

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 14/11/23                Ngày hoàn thiện: 18/01/24                Ngày đăng: 18/01/24

Các tác giả

1. Lê Hoàng Phước Hiền Email to author, Trường Đại học Giáo dục – ĐH Quốc gia Hà Nội
2. Vũ Thị Thúy, Trường Đại học Thủ đô Hà Nội
3. Lê Thị Thu Hiền, Trường Đại học Giáo dục – ĐH Quốc gia Hà Nội

Tóm tắt


Cuộc cách mạng lần thứ 4 đã và đang diễn ra trong những năm gần đây với sự phát triển vượt bậc của khoa học kỹ thuật đặt ra cho nền giáo dục thách thức cần trang bị cho học sinh những kiến thức, kỹ năng cần thiết để đáp ứng nhu cầu của xã hội. Trong chương trình giáo dục phổ thông 2018, môn Vật lí đã đưa ra những mục tiêu để phát triển những năng lực cần thiết cho học sinh. Giáo dục STEM trở thành một phương thức tiếp cận được công nhận giúp học sinh hình thành kiến thức, phát triển kỹ năng, năng lực phù hợp với sự phát triển của xã hội. Bài báo trình bày thiết kế các thí nghiệm sử dụng dạy học chuyên đề “Trái đất và bầu trời”, Vật lí 10 theo định hướng giáo dục STEM, đồng thời xây dựng minh họa 01 tiến trình dạy học của chủ đề. Chúng tôi đã lấy ý kiến khảo sát các chuyên gia, đa số chuyên gia đều nhận định tiến trình là phù hợp với định hướng của Bộ Giáo dục và Đào tạo, phát huy được tính tích cực, chủ động của học sinh trong học tập.

Từ khóa


STEM; Trái đất và bầu trời; Vật lí 10; Giáo dục phổ thông 2018; Đổi mới

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1] H. B. Gonzalez and J. Kuenzi, “What Is STEM Education and Why Is It Important?” Florida Assoc. Teach. Educ. J., vol. 1, pp. 1-9, August 2012. [Online]. Available: https://www.ccc.edu/departments/ Documents/STEM_labor.pdf. [Accessed October 10,2023].

[2] M. d. l. E. Nationale, Mon Nouveau Lycée, 2012.

[3] Communist Party of Vietnam, Resolution 29-NQ/TW on fundamental and comprehensive innovation of education and training, 2013.

[4] Ministry of Education and Training, 2018 General Education Program, 2018.

[5] V. H. Nguyen, "Approach to STEAM teaching in current general education," Education Magazine, vol. 459, pp. 1-8, 2019.

[6] T. N. Nguyen and T. H. D. Le, "Organizing teaching the topic 'The Miracle of the Lungs' (Physics Grade 10) According to the Stem Education Orientation to Develop Technical Thinking for Students," Education Magazine, Special Issue, pp. 150-154, 1st May 2020.

[7] T. N. Nguyen and C. D. Le, "Evaluating the effects of the STEM Robotics topic on students' career direction using the social cognitive theory of career development," Ho Chi Minh City University of Education Journal of Science, vol. 20, no. 7, pp. 1207-1220, 2023.

[8] Q. L. Nguyen and T. P. Ha, “Stem Education in the New General Education Program,” TNU J. Sci. Technol., vol. 206, no. 13, p. 111, 2019.

[9] T. A. T. Nguyen and T. H. Y. Hoang, "Building a Teaching Plan for Natural Science Topics According to the Orientation of Developing Students' Capacity," Education Magazine, vol. 480, no. 1, pp. 31-35, 2020.

[10] T. T. T. Bui, "Teaching the Topic "The Circle Around You" (Math 5) According to Stem Education Orientation," Education Magazine, vol. 469, pp. 39-43, 2020.

[11] S. N. Nguyen, N. C. Dao, and T. B. L. Phan, “Some issues of STEM education in high schools to meet the new general education program,” Education Magazine, special issue, pp. 25-29, 2018.
DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.9205

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved