QUY TRÌNH TỔ CHỨC DẠY HỌC KHÁM PHÁ THEO MÔ HÌNH LỚP HỌC ĐẢO NGƯỢC ĐỂ PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC VẬT LÍ CỦA HỌC SINH | Xuân | TNU Journal of Science and Technology

QUY TRÌNH TỔ CHỨC DẠY HỌC KHÁM PHÁ THEO MÔ HÌNH LỚP HỌC ĐẢO NGƯỢC ĐỂ PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC VẬT LÍ CỦA HỌC SINH

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 14/11/23                Ngày hoàn thiện: 18/01/24                Ngày đăng: 18/01/24

Các tác giả

1. Trần Thị Hương Xuân Email to author, Trường Đại học Sư phạm - ĐH Đà Nẵng
2. Nguyễn Bảo Hoàng Thanh, Trường Đại học Sư phạm - ĐH Đà Nẵng
3. Nguyễn Thị Nhị, Trường Đại học Vinh

Tóm tắt


Trong quá trình thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018, giáo viên đóng vai trò là người hướng dẫn, tổ chức các hoạt động cho học sinh trong môi trường học tập tương tác; tạo điều kiện cho học sinh chủ động tham gia vào quá trình kiến tạo kiến thức. Dạy học qua khám phá là phương pháp dạy học được xây dựng dựa trên thuyết kiến tạo cho phép học sinh tham gia vào quá trình học tập thông qua giải quyết các nhiệm vụ học tập gắn với thế giới thực và kinh nghiệm bản thân. Mô hình lớp học đảo ngược giúp giáo viên tổ chức đa dạng các hoạt động khám phá kiến thức trong đa dạng môi trường học tập, từ đó theo dõi sự phát triển năng lực của học sinh trong quá trình học tập. Dựa trên cơ sở nghiên cứu tổng quan về dạy học qua khám phá và mô hình lớp học đảo ngược, bài báo đề xuất quy trình tổ chức dạy học khám phá theo mô hình lớp học đảo ngược để phát triển năng lực Vật lí của học sinh. Kết quả nghiên cứu thể hiện ở việc vận dụng quy trình đề xuất vào dạy học bài “Định luật I Newton” cho thấy các biểu hiện của năng lực vật lí được phát triển trong quá trình học tập theo mô hình lớp học đảo ngược kết hợp dạy học khám phá.


Từ khóa


Dạy học qua khám phá; Mô hình lớp học đảo ngược; Quy trình dạy học; Năng lực vật lí; Dạy học định hướng năng lực

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1] S. Kadry and A. El Hami, “Flipped classroom model in calculus II,” Education, vol. 4, no. 4, pp. 103-107, 2014.

[2] J. L. Bishop and M. A. Verleger, “The Flipped Classroom: A Survey of the Research,” 2013 ASEE Annual Conference & Exposition, Atlanta, Georgia, 2013.

[3] M. N. Giannakos, J. Krogstie, and N. Chrisochoides, “Reviewing the flipped classroom research: Reflections for computer science education,” The Computer Science Education Research Conference. New York, NY: ACM, 2014, pp. 23-29.

[4] L. Zheng, K. K. Bhagat, Y. Zhen, and X. Zhang, “The effectiveness of the flipped classroom on students’ learning achievement and learning motivation: A meta-analysijs,” Educational Technology and Society, vol. 23, no. 1, pp. 1-15, 2020.

[5] J. Jufrida, F. R. Basuki, W. Kurniawan, M. D. Pangestu, and O. Fitaloka, “Scientific literacy and science learning achievement at junior high school,” International Journal of Evaluation and Research in Education, vol. 8, no. 4, pp. 630-636, 2019.

[6] T. Alebous, “The Effect Of The Flipped Classroom Strategy On Developing Scientific Literacy And Decision-Making Skills Among Students Of The Chemical And Physical Concepts Course,” Multicultural Education, vol. 7, no. 7, pp. 605-620, 2021.

[7] M. Paristiowati, U. Cahyana, and B. I. S. Bulan, “Implementation of Problem-based Learning – Flipped Classroom Model in Chemistry and Its Effect on Scientific Literacy,” Universal Journal of Educational Research, vol. 7, no. 9A, pp. 56-60, 2019.

[8] S. Ridlo, H. Marina, D. Sapitri, L. N. Hadiyanti, and Listyono, “Scientific Literacy-Based Flipped Classroom Virtual Strategy for Biology Learning in the New Normal Era,” Journal Pendidikan IPA Indonesia, vol. 11, no. 4, pp. 672-683, 2022.

[9] M. Paristiowati, T. Hadinugrahaningsih, A. Purwanto, and P. A. Karyadi, “Analysis of students’ scientific literacy in contextual-flipped classroom learning on acid-base topic” Journal of Physics: Conference Series, vol. 1156, no. 1, pp. 1-6, 2019.

[10] W. Widjaja, I. M. Astra, and F. C. Wibowo, “Flipped learning models and students’ scientific literacy on physics achievement test,” Journal of Physics: Conference Series, vol. 2019(1), pp.?, 2021.

[11] A. Lhi, C. F. Dela, and T. E. Lerios, “Flipped Classroom Approach in Learning Taxonomy,” Stallion Journal for Multidisciplinary Associated Research Studies, vol. II(5), pp. 53-67, 2022.

[12] S. Maghfiroh, I. Wilujeng, and D. Masyitha, “Development of Physics E-Module Based on Discovery Learning to Improve Students’ Scientific Literacy,” Journal of Research in Science Education, vol. 9, no. 2, pp. 447-453, 2023.

[13] T. N. Phan and H. Do, Theories of human psychological development. Pedagogical University Publishing House, 2003.

[14] T. M. N. Vu, “Applying the 5E model in teaching science through exploring the designing lesson plans,” Education Journal, no. 384, pp. 61-66, June 2016.

[15] P. Blessinger and J. M. Carfora, Inquiry-bases learning for the Arts, Humanities, and Social Sciences: A Conceptual Resource and Practical for Educators. The UK: Emerald Group Publishing Limited, 2014.

[16] Alberta Education, Focus on Inquiry: A Teacher’s Guide to Implementing Inquiry-based Learning. Canada: Edmonton, AB: Alberta Learning, 2004.

[17] V. H. Dang and T. D. Ha, Theory of Higher University Education. Hanoi University of Education Publishing House, 2017.

[18] T. Coffman, Using Inquiry in the Classroom. Develop Creative Thinkers and Information Literate Students. The UK: Rowman and Littlefield Education, 2013.

[19] J. Bergmann and A. Sams, Flip your classrooom Reach every student in every class every day. The United States of America: International Society for Technology in Education, 2012.

[20] J. He, “Research and practice of flipped classroom teaching mode based on guidance case,” Education and Information Technologies, vol. 25, no. 4, pp. 2337-2352, 2020.

[21] T. P. Le and P. A. Bui, “Teaching according to the flipped classroom model aims to develop students' self-study competence,” Journal of Educational Management, vol. 9, no. 10, pp. 1-8, 2017.
DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.9222

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved