MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂN TỈNH THÁI NGUYÊN | Đức | TNU Journal of Science and Technology

MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂN TỈNH THÁI NGUYÊN

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 22/04/19                Ngày đăng: 30/06/19

Các tác giả

Nguyễn Văn Đức Email to author, Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên

Tóm tắt


Kinh tế tư nhân  là thành phần kinh tế dựa trên sở hữu tư nhân về tư liệu sản xuất, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội. Phát triển kinh tế tư nhân là một vấn đề tất yếu, có tính chiến lược trong quá trình xây dựng nền kinh tế nhiều thành phần định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên, kinh tế tư nhân của tỉnh đạt được những kết quả quan trọng, phát huy được những tiềm năng thế mạnh của tỉnh. Tuy nhiên, để kinh tế tư nhân của tỉnh phát triển bền vững, hiệu quả cần phải có những chủ trương và giải pháp cụ thể.


Từ khóa


Kinh tế tư nhân; Thái Nguyên; giải pháp; tư nhân; kinh tế

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1]. https://xemtailieu.com/tai-lieu/dau-tu-la-yeu-to-quyet-dinh-toi-su-phat-trien-va-la-chia-khoa-cho-su-tang-truong-cua-moi-quoc-gia-1523853.html.

[2]. Ban quản lý các KCN và Thu hút đầu tư Lào Cai, Báo cáo tổng kết công tác quản lý các khu công nghiệp và các cửa khẩu năm 2018; Phương hướng, nhiệm vụ năm 2019, 2019.

[3]. Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Lào Cai, Báo cáo tình hình thực hiện thu hút đầu tư vào huyện Sa Pa tỉnh Lào Cai năm 2015, 2016, 2017, 2015, 2016, 2017.

[4]. Niên giám thống kê tỉnh Lào Cai 2017.

[5]. UBND tỉnh Lào Cai, Quyết định 3601/QĐ-UBND; Quyết định 5557/QĐ-UBND về Phê duyệt bổ sung dự án thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2017, 2017.

[6]. UBND tỉnh Lào Cai, Quyết định 2284/QĐ-UBND tỉnh Lào Cai ngày 24 tháng 7 năm 2015 về Phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Lào Cai đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, 2015.


Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved