ẢNH HƯỞNG CỦA Sr LÊN TÍNH CHẤT TỪ VÀ HIỆU ỨNG TỪ NHIỆT CỦA VẬT LIỆU Pr0,7Ca0,3-xSrxMnO3 | Dung | TNU Journal of Science and Technology

ẢNH HƯỞNG CỦA Sr LÊN TÍNH CHẤT TỪ VÀ HIỆU ỨNG TỪ NHIỆT CỦA VẬT LIỆU Pr0,7Ca0,3-xSrxMnO3

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 06/03/19                Ngày đăng: 08/03/19

Các tác giả

1. Nguyễn Thị Dung Email to author, Trường Đại học Khoa học - ĐH Thái Nguyên
2. Đinh Chí Linh, Học viện Khoa học và Công nghệ - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
3. Nguyễn Văn Đăng, Trường Đại học Khoa học - ĐH Thái Nguyên
4. Vũ Đình Lãm, Học viện Khoa học và Công nghệ - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
5. Trần Đăng Thành, Học viện Khoa học và Công nghệ - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Tóm tắt


Các mẫu đa tinh thể Pr0,7Ca0,3-xSrxMnO3 với 0 ≤ x ≤ 0,3 có cấu trúc orthorhombic đã được chế tạo bằng phương pháp phản ứng pha rắn. Các số liệu từ nhiệt M(T,H) trong dải nhiệt độ T = 100 - 300 K được đo trong các từ trường khác nhau H = 0,1; 2; 4; 6; 8 và 10 kOe cho thấy hệ vật liệu Pr0,7Ca0,3-xSrxMnO3 có tính chất sắt từ trong vùng nhiệt độ thấp và tính chất thuận từ trong vùng nhiệt độ cao. Nhiệt độ chuyển pha sắt từ-thuận từ (TC) tăng tuyến tính từ 132 K lên 268 K khi nồng độ Sr tăng từ x = 0 đến x = 0,3. Hiệu ứng từ nhiệt lớn của các mẫu vật liệu đã được nghiên cứu thông qua các số liệu từ nhiệt M(T,H). Trong biến thiên từ trường 10 kOe, giá trị biến thiên entropy từ cực đại đạt |ΔSmax| = 3,44 J/kgK và khả năng làm lạnh đạt RCP = 61,6 J/kg.

Từ khóa


Hiệu ứng từ nhiệt; chuyển pha sắt từ-thuận từ; biến thiên entropy từ; perovskites

Toàn văn:

PDF

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved