NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM CƠ BẢN CỦA THẢM THỰC VẬT THỨ SINH TẠI XÃ KỲ THƯỢNG, HUYỆN HOÀNH BỒ, TỈNH QUẢNG NINH | Vân | TNU Journal of Science and Technology

NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM CƠ BẢN CỦA THẢM THỰC VẬT THỨ SINH TẠI XÃ KỲ THƯỢNG, HUYỆN HOÀNH BỒ, TỈNH QUẢNG NINH

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 23/04/19                Ngày đăng: 29/04/19

Các tác giả

1. Trần Thị Vân Email to author, Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh, Trường Đại học Sư phạm - ĐH Thái Nguyên
2. Lê Ngọc Công, Trường Đại học Sư phạm - ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Kết quả nghiên cứu các thảm thực vật thứ sinh (thảm cỏ thấp, thảm cây bụi, rừng thứ sinh) tại xã Kỳ Thượng (huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh) đã ghi nhận một số đặc điểm cơ bản về thành phần loài, thành phần dạng sống và cấu trúc phân tầng tương đối phong phú và đa dạng. Trong đó thảm cây bụi có số loài nhiều nhất (229 loài), sau đó là rừng thứ sinh (213 loài), thấp nhất là thảm cỏ thấp (44 loài). Cả ba kiểu thảm thực vật đều có 5 nhóm dạng sống, trong đó nhóm cây chồi trên đất (Ph) chiếm ưu thế với tỷ lệ từ 43,18% - 90,6%, thấp nhất là nhóm cây chồi ẩn (Cr) chỉ từ 2,28% - 3,29%. Rừng thứ sinh có cấu trúc phân tầng phức tạp nhất (gồm 2 tầng cây gỗ, tầng cây bụi và tầng thảm tươi), thảm cây bụi có 3 tầng (tầng cây gỗ, tầng cây bụi và tầng thảm tươi), cấu trúc đơn giản nhất là thảm cỏ thấp chỉ có 2 tầng (tầng cây bụi nhỏ và tầng cỏ).

Từ khóa


Thảm cỏ, thảm cây bụi, rừng thứ sinh, dạng sống, xã Kỳ Thượng

Toàn văn:

PDF

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved