NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA GIÁ THỂ TRỒNG ĐẾN SINH TRƯỞNG CỦA CÂY LAN KIM TUYẾN (Anoectochilus roxburghii (Wall.) Lindl.) TẠI THÁI NGUYÊN | Xiêm | TNU Journal of Science and Technology

NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA GIÁ THỂ TRỒNG ĐẾN SINH TRƯỞNG CỦA CÂY LAN KIM TUYẾN (Anoectochilus roxburghii (Wall.) Lindl.) TẠI THÁI NGUYÊN

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 23/04/19                Ngày đăng: 29/04/19

Các tác giả

1. Nguyễn Thị Hương Xiêm Email to author, Trường Đại học Nông Lâm - ĐH Thái Nguyên
2. Lê Sỹ Lợi, Trường Đại học Nông Lâm - ĐH Thái Nguyên
3. Lê Thị Hảo, Trường Đại học Nông Lâm - ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Nghiên cứu nhằm xác định được giá thể trồng thích hợp đến sinh trưởng của cây lan Kim tuyến. Các thí nghiệm được bố trí theo kiểu RCBD với 3 lần nhắc lại, được tiến hành từ tháng 01/2018 đến tháng 6/2018 tại trường Đại học Nông Lâm - ĐH Thái Nguyên và số liệu được xử lý trên IRRISTAT. Theo dõi sinh trưởng của cây lan Kim tuyến  trong 150 ngày với 05 công thức giá thể của thí nghiệm cho thấy: Giá thể trồng thích hợp cho cây lan Kim tuyến là Vỏ thông + xơ dừa + đất + phân chuồng hoai với tỷ lệ 7:1:1:1. Với giá thể này, tỷ lệ cây sống cao (94,00%), sau 150 ngày trồng, cây có chiều cao trung bình là 10,41 cm, có 7,73 lá và ra mới được trung bình 2,52 nhánh và khối lượng cây đạt 25,2 g/10 cây.

Từ khóa


chiều cao; giá thể; khối lượng; lan Kim tuyến; sinh trưởng

Toàn văn:

PDF

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved