NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG VÀ QUANG HỢP CỦA MỘT SỐ GIỐNG KHOAI TÂY (Solanum tuberosum L.) TRONG ĐIỀU KIỆN MẶN NHÂN TẠO | Linh | TNU Journal of Science and Technology

NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG VÀ QUANG HỢP CỦA MỘT SỐ GIỐNG KHOAI TÂY (Solanum tuberosum L.) TRONG ĐIỀU KIỆN MẶN NHÂN TẠO

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 23/04/19                Ngày đăng: 29/04/19

Các tác giả

1. Đỗ Tú Linh, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
2. Điêu Thị Mai Hoa Email to author, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Tóm tắt


Khoai tây (Solanum tuberosum L.) là cây trồng có giá trị kinh tế cao. Nghiên cứu này được tiến hành nhằm đánh giá tác động của NaCl nồng độ khác nhau đến một số chỉ tiêu sinh trưởng và quang hợp của 4 giống khoai tây Marabel, KT1, KT5, Solara. Kết quả cho thấy chiều cao cây giảm từ 1,14% đến 27,97%, tổng diện tích lá giảm từ 8,31% đến 83,73% và khối lượng khô của rễ giảm từ 5,12% đến 54,7% so với đối chứng. Khả năng sinh trưởng của giống Marabel và KT5 suy giảm mạnh, giống KT1 suy giảm ít nhất. Tỷ lệ cây sống của KT1 cao hơn 3 giống còn lại. Hiệu suất quang hợp thuần giảm từ 25,16% đến 93,82%, hàm lượng diệp lục tổng số giảm từ 8,51% đến 41,21% so với đối chứng. Giống KT1 có hàm lượng diệp lục tổng số và hiệu suất quang hợp thuần suy giảm ít nhất trong 4 giống. Trong nghiên cứu này, giống KT1 biểu hiện chịu mặn tốt hơn các giống còn lại.

Từ khóa


Khoai tây, mặn nhân tạo, quang hợp, sinh trưởng, Solanum tuberosum L.

Toàn văn:

PDF

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved