NGHIÊN CỨU BỔ SUNG DINH DƯỠNG QUA LÁ CHO CÂY ỔI ĐÀI LOAN TẠI MÔ HÌNH KHOA NÔNG HỌC - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM | Hà | TNU Journal of Science and Technology

NGHIÊN CỨU BỔ SUNG DINH DƯỠNG QUA LÁ CHO CÂY ỔI ĐÀI LOAN TẠI MÔ HÌNH KHOA NÔNG HỌC - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 23/04/19                Ngày đăng: 29/04/19

Các tác giả

1. Trần Đình Hà Email to author, Trường Đại học Nông Lâm - ĐH Thái Nguyên
2. Lê Kiều Oanh, Trường Đại học Nông Lâm - ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Nghiên cứu ảnh hưởng của phân bón lá đến sinh trưởng, năng suất và chất lượng quả của giống ổi Đài Loan tại mô hình Khoa Nông học-Trường Đại học Nông Lâm được thực hiện trong vụ Xuân Hè năm 2018. Thí nghiệm gồm 5 công thức tương ứng phun bổ sung 4 loại phân bón lá: FLOWER-95, TRIMIX-DT, FERTIGOLD,  POLYFEED-5 và công thức đối chứng phun nước lã được tiến hành trên cây ổi trồng 5 năm tuổi, đồng đều về sinh trưởng. Kết quả cho thấy các loại phân bón lá có ảnh hưởng đến khả năng sinh trưởng lộc Xuân, ra hoa đậu quả, năng suất và chất lượng quả ổi Đài Loan trong vụ Xuân Hè. Trong đó 3 công thức FLOWER - 95, TRIMIX - DT,  POLYFEED-5 cho năng suất quả từ 25,0 – 27,2 kg/cây/lứa, cao hơn hẳn đối chứng (21,5 kg/cây/lứa), hàm lượng đường tổng số đạt từ 7,10 – 8,41% cao hơn đối chứng (5,53%), hàm lượng axít tổng số (0,25 – 0,3%) thấp hơn đối chứng (0,36%), hàm lượng vitamin C đạt 103,72 – 117,78 mg/100 g, trong đó công thức TRIMIX đạt cao hơn đối chứng (115,25 mg/100 g).

Từ khóa


Chất lượng quả, giống ổi Đài Loan, năng suất, phân bón lá, sinh trưởng, Trường Đai học Nông lâm

Toàn văn:

PDF

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved