ĐÁNH GIÁ ĐẶC ĐIỂM NÔNG SINH HỌC MỘT SỐ NGUỒN GEN GIỐNG SẮN THU THẬP NĂM 2018 TẠI THÁI NGUYÊN | Hưng | TNU Journal of Science and Technology

ĐÁNH GIÁ ĐẶC ĐIỂM NÔNG SINH HỌC MỘT SỐ NGUỒN GEN GIỐNG SẮN THU THẬP NĂM 2018 TẠI THÁI NGUYÊN

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 23/04/19                Ngày đăng: 29/04/19

Các tác giả

1. Nguyễn Viết Hưng Email to author, Trường Đại học Nông Lâm – ĐH Thái Nguyên
2. Hoàng Kim Diệu, Trường Đại học Nông Lâm – ĐH Thái Nguyên
3. Trần Ngọc Ngoạn, Trường Đại học Nông Lâm – ĐH Thái Nguyên
4. Phạm Thị Thanh Vân, Trường Đại học Nông Lâm – ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Thí nghiệm được tiến hành với 10 mẫu giống sắn thuộc 2 nhóm (sắn ăn và sắn cao sản). Các mẫu giống được thu thập tại các tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam. Các giống sắn này có khả năng sinh trưởng tốt, năng suất củ tươi dao động từ 13,8 – 39,6 tấn/ha và năng suất củ khô từ 5,5 – 15,8 tấn/ha. Trong thí nghiệm giống SCSLUN và CSTRANG có năng suất củ tươi và năng suất củ khô cao (NSCT: 38,0 – 39,6 tấn/ha; NSCK: 14,7 – 15,8 tấn/ha). Năng suất tinh bột của các giống sắn biến động từ 4,0 – 10,9 tấn/ha. Trong đó giống giống SCSLUN và CSTRANG có NSTB đạt > 10 tấn/ha (10,1 – 10,9 tấn/ha).

Từ khóa


Cây sắn, chất lượng, nguồn gen, năng suất, Thái Nguyên

Toàn văn:

PDF

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved