NGHIÊN CỨU ĐẶC TÍNH PROTEIN VÀ PHÂN TÍCH IN SILICO MỨC ĐỘ BIỂU HIỆN CỦA HỌ GEN CaSWEET Ở CÂY ĐẬU GÀ (Cicer arietinum) | Hà | TNU Journal of Science and Technology

NGHIÊN CỨU ĐẶC TÍNH PROTEIN VÀ PHÂN TÍCH IN SILICO MỨC ĐỘ BIỂU HIỆN CỦA HỌ GEN CaSWEET Ở CÂY ĐẬU GÀ (Cicer arietinum)

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 23/04/19                Ngày đăng: 29/04/19

Các tác giả

1. Chu Đức Hà Email to author, Viện Di truyền Nông nghiệp (VAAS),
2. Phùng Thị Vượng, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2, Trường THPT Ngô Quyền - Ba Vì, Hà Nội
3. Nguyễn Hà My, Viện Di truyền Nông nghiệp (VAAS), Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
4. Phạm Thị Lý Thu, Viện Di truyền Nông nghiệp (VAAS),
5. Phạm Phương Thu, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
6. La Việt Hồng, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2

Tóm tắt


Trong nghiên cứu này, đặc tính cơ bản của họ protein vận chuyển đường sucrose, SWEET (sugars will eventually be exported transporter), đã được phân tích trên cây đậu gà (Cicer arietinum). Kết quả đã cho thấy họ CaSWEET có kích thước trong khoảng 230 đến 296 axít amin, trọng lượng phân tử đạt 25,67 đến 33,47 kDa. Phân tích các đặc tính hóa sinh đã chỉ ra rằng họ CaSWEET có tính kỵ nước, phần lớn các phân tử có giá trị điểm đẳng điện lớn hơn 7 và có tính ổn định trong điều kiện in vitro. Dự đoán bằng TargetP cho thấy đa số các CaSWEET phân bố ở hệ thống tiết. Các gen CaSWEET được khai thác thông tin trong điều kiện thường và stress phi sinh học dựa vào một số cơ sở dữ liệu giải hệ phiên mã. Trong điều kiện thường, hầu hết các gen CaSWEET có biểu hiện mạnh ở ít nhất một cơ quan trên cây. Đặc biệt, CaSWEET19 được xác định là gen có biểu hiện đặc thù ở cả 11 vị trí trong điều kiện thường. Bốn gen CaSWEET đã được xác định có mức độ phiên mã đáp ứng với stress mặn và hạn ở mô rễ. Trong đó, gen CaSWEET05 biểu hiện mạnh nhất trong stress hạn, đạt 2,43 lần so với đối chứng và CaSWEET17 là gen có đáp ứng với stress mặn, tương ứng 2,17 lần so với đối chứng.

Từ khóa


Đậu gà, SWEET, mức độ biểu hiện, đặc tính, tin sinh học

Toàn văn:

PDF

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved