NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN CỦA MỘT SỐ DÒNG, GIỐNG ĐẬU TƯƠNG VỤ XUÂN 2018 TẠI THÁI NGUYÊN | Xuyến | TNU Journal of Science and Technology

NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN CỦA MỘT SỐ DÒNG, GIỐNG ĐẬU TƯƠNG VỤ XUÂN 2018 TẠI THÁI NGUYÊN

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 23/04/19                Ngày đăng: 29/04/19

Các tác giả

1. Lưu Thị Xuyến Email to author, Trường Đại học Nông Lâm – ĐH Thái Nguyên
2. Triệu Lưu Huyền Trang, Trường Đại học Nông Lâm – ĐH Thái Nguyên
3. Trần Trung Kiên, Trường Đại học Nông Lâm – ĐH Thái Nguyên
4. Nguyễn Thị Mai Thảo, Trường Đại học Nông Lâm – ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Thí nghiệm nghiên cứu khả năng sinh trưởng phát triển của một số dòng và giống đậu tương trong vụ Xuân 2018 tại Thái Nguyên. Thí nghiệm được bố trí theo kiểu khối ngẫu nhiên hoàn chỉnh (Randomized Complete Block Design – RCBD) gồm 28 công thức và 3 lần nhắc lại với giống DT84 làm đối chứng. Kết quả nghiên cứu cho thấy các dòng, giống đậu tương thí nghiệm có  các chỉ tiêu hình thái, các yếu tố cấu thành năng suất và năng suất khác nhau. Thời gian sinh trưởng từ 80 – 98 ngày thuộc nhóm ngắn và trung ngày. Năng suất lí thuyết dao động từ 10,96 – 35,72 tạ/ha. Năng suất thực thu dao động từ 10,38 – 25,33 tạ/ha, trong đó giống DT2012 có năng suất thực thu đạt 25,33 tạ/ha cao hơn so với giống đối chứng DT84 (17,05 tạ/ha).

Từ khóa


Đậu tương, Năng suất, Phát triển, Thái Nguyên, vụ Xuân

Toàn văn:

PDF

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved