NGHIÊN CỨU ĐỊNH LOẠI CÁC TAXON THUỘC HỌ CÀ PHÊ (RUBIACEAE) Ở VƯỜN QUỐC GIA PHIA OẮC – PHIA ĐÉN, TỈNH CAO BẰNG | Bách | TNU Journal of Science and Technology

NGHIÊN CỨU ĐỊNH LOẠI CÁC TAXON THUỘC HỌ CÀ PHÊ (RUBIACEAE) Ở VƯỜN QUỐC GIA PHIA OẮC – PHIA ĐÉN, TỈNH CAO BẰNG

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 23/04/19                Ngày đăng: 29/04/19

Các tác giả

1. Trần Thế Bách, Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật - Viện Hàn lâm khoa học và Công nghệ Việt Nam, Học viện Khoa học và Công nghệ - Viện Hàn lâm khoa học và Công nghệ Việt Nam
2. Đỗ Văn Hài, Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật - Viện Hàn lâm khoa học và Công nghệ Việt Nam, Học viện Khoa học và Công nghệ - Viện Hàn lâm khoa học và Công nghệ Việt Nam
3. Bùi Hồng Quang, Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật - Viện Hàn lâm khoa học và Công nghệ Việt Nam, Học viện Khoa học và Công nghệ - Viện Hàn lâm khoa học và Công nghệ Việt Nam
4. Phan Thị Lan Anh, Viện Hàn lâm khoa học và Công nghệ Việt Nam
5. Trần Văn Hải, Viện Hàn lâm khoa học và Công nghệ Việt Nam
6. Bùi Thu Hà, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
7. Hà Minh Tâm, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội II
8. Sỹ Danh Thường Email to author, Trường Đại học Sư phạm – ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Lựa chọn và số hóa được 16 nhóm đặc điểm để xây dựng khóa định loại theo kiểu lưỡng phân và xây dựng bảng đặc điểm 15 chi và 35 loài thuộc họ Cà phê (Rubiaceae) ở Vườn Quốc gia Phia Oắc – Phia Đén. Số hóa các đặc điểm hình thái là nền tảng quan trọng đầu tiên cho việc ứng dụng tin học vào định loại các taxon bậc chi và loài. Ứng dụng thành công các phương pháp định loại 15 chi và 35 loài trên bằng ứng dụng khóa lưỡng phân, khóa bảng mở, phần mềm Microsoft Access, sự kết hợp 3 phần mềm Paup, TreeView và Mega5. Tính khác biệt của bài báo là đã ứng dụng phần mềm Microsoft Access để xây dựng khóa định loại và dùng để định loại. Đặc biệt, sự kết hợp 3 phần mềm Paup, TreeView và Mega5 cho phép định loại nhiều loài cùng một lúc dựa trên xây dựng cây quan hệ gần gũi có thể của các taxon.

Từ khóa


Định loại, lưỡng phân, Phia Oắc-Phia Đén, Access, Paup, TreeView, Mega.

Toàn văn:

PDF

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved