NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG PHONG CÁCH LÃNH ĐẠO CỦA HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC TỚI CAM KẾT CÔNG VIỆC CỦA GIẢNG VIÊN TRONG ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN | Khuong | TNU Journal of Science and Technology

NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG PHONG CÁCH LÃNH ĐẠO CỦA HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC TỚI CAM KẾT CÔNG VIỆC CỦA GIẢNG VIÊN TRONG ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

Thông tin bài báo

Ngày đăng: 28/12/18

Các tác giả

Phi Dinh Khuong Email to author, Trường Đại học Khoa học – ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Mục đích chính của nghiên cứu này là tìm hiểu phong cách lãnh đạo chi phối của hiệu trưởng có ảnh hưởng đến mức độ cam kết công việc của những người được hỏi tại các trường Đại học, cao đẳng trong tỉnh Thái Nguyên. Đặc biệt, nghiên cứu được tiến hành để: Xác định phong cách lãnh đạo chi phối của hiệu trưởng như cảm nhận của người được hỏi. Tìm hiểu mức độ cam kết công việc của người trả lời.Tương quan phong cách lãnh đạo chiếm ưu thế với  yếu tố được đề cập tới. Khuôn khổ phân tích của nghiên cứu này xuất phát từ nghiên cứu Bushman. Nghiên cứu này sử dụng các thiết kế tương quan mô tả trong việc phân tích các biến điều tra. Theo Sevilla được thiết kế để giúp xác định mức độ mà các biến khác nhau có liên quan đến nhau trong số đông quan tâm. Phương pháp lấy mẫu ngẫu nhiên được sử dụng để xác định người được hỏi nghiên cứu. Tám mươi ba phần trăm (83%) tương đương 255 giáo viên trên 309 giảng viên được yêu cầu trả lời các câu hỏi. Nghiên cứu sẽ cung cấp cho các nhà lãnh đạo một ý tưởng rõ ràng về hiệu quả và thành công của các hiệu trưởng trong công việc quản lý trường đại học.


Từ khóa


Cam kết công việc, lãnh đạo có sức lôi cuốn, lãnh đạo đạo đức, phong cách lãnh đạo, lãnh đaọ chuyển đổi, lãnh đạo giao dịch

Toàn văn:

PDF (English)

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved