ĐÁNH GIÁ ẢNH HƯỞNG CỦA MEN TUAF - SACCHA BỔ SUNG TRONG KHẨU PHẦN ĐẾN NĂNG SUẤT VÀ CHẤT LƯỢNG TRỨNG CỦA GÀ ĐẺ | Ngọc | TNU Journal of Science and Technology

ĐÁNH GIÁ ẢNH HƯỞNG CỦA MEN TUAF - SACCHA BỔ SUNG TRONG KHẨU PHẦN ĐẾN NĂNG SUẤT VÀ CHẤT LƯỢNG TRỨNG CỦA GÀ ĐẺ

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 01/05/19                Ngày đăng: 29/04/19

Các tác giả

1. Hồ Thị Bích Ngọc Email to author, Trường Đại học Nông Lâm - ĐH Thái Nguyên
2. Lê Minh Châu, Trường Đại học Nông Lâm - ĐH Thái Nguyên
3. Cù Thị Thúy Nga, Trường Đại học Nông Lâm - ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Thí nghiệm được tiến hành để đánh giá hiệu quả của men TUAF Saccha đến năng suất và chất lượng trứng của gà mái đẻ. 270 gà mái Dominnant 24 tuần tuổi được chia ngẫu nhiên thành 3 lô, mỗi lô có 30 gà mái và lặp lại 3 lần. Mỗi lô (ĐC, TN1, TN2) được cho ăn khẩu phần khác nhau có chứa 0 g, 2 g, 4 g men/kg thức ăn trong vòng 10 tuần.  Kết quả cho thấy bổ sung men TUAF Saccha cải thiện tỷ lệ đẻ, năng suất trứng. Tỷ lệ đẻ 76,50%, 76,97%, 80,65% tương ứng ở lô đối chứng, TN1, TN2. Năng suất trứng là 5,36, 5,39, 5,65 quả/mái/tuần được ghi nhận lần lượt ở lô đối chứng, TN1, TN2. Tiêu tốn thức ăn/10 quả trứng ở đối chứng, TN1, TN2 lần lượt là 1,47, 1,47 và 1,40 kg nhưng không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê (P > 0,05). Về chất lượng trứng cho thấy có sự khác biệt về khối lượng, độ dày vỏ và đơn vị HU giữa các tỷ lệ men khác nhau nhưng không có ý nghĩa thống kê (P > 0,05). Các kết quả của thí nghiệm cho thấy men TUAF Saccha cải thiện một số thông số quan trọng năng suất và chất lượng trứng của gà Dominant.

Từ khóa


men TUAF Saccha, gà đẻ Dominant, Probiotics, năng suất trứng

Toàn văn:

PDF

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved